IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Projekt „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” - 2018r

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” przynosi zmiany w stosunku do Programu już działającego od stycznia 2018 (Dz. U. 2018 poz. 316).

Szacowane ogólne koszty realizacji programu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r. wyniosą 38 278 270,00 zł (9 224 093, 10 euro). Z ogólnej sumy szacowanych kosztów programu Rzeczpospolita Polska będzie występowała do Komisji Europejskiej z wnioskiem o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej programu w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych w wysokości 23 193 298,30 zł (5 589 099,61 euro).

W nowym projekcie wprowadzono następujące zmiany:

1) wypłata środków za zgłoszenie zwłok dzików padłych będzie przysługiwać za wszystkie zwłoki znalezione na obszarze całego kraju;

2) kampania informacyjna o ASF została rozszerzona na inne służby i inspekcje oraz podmioty świadczące usługi z zakresu przewozu osób, w tym operatorów portów żeglugi i portów lotniczych oraz operatorów biur podróży i podmioty świadczące usługi pocztowe;

3) zostały zaktualizowane stawki za dziki pozyskane w ramach polowania na obszarach ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożenia, będą one wynosiły 650 zł brutto za samicę przelatkę i dorosłą samicę dzika oraz 300 zł brutto za pozostałe dziki;

4) określono wysokość kosztu za unieszkodliwienie tusz dzików, pochodzących z polowania na obszarach objętym ograniczeniami i zagrożenia niezagospodarowanych przez myśliwych, koszt ten wynosić będzie 700 zł brutto za sztukę;

5) został dodany akapit „Obszar WAMTA” (obszar, na którym zgodnie z założeniami "Strategii ws. ASF dla wschodniej części UE” prowadzone są działania średnioterminowe związane ze zwalczaniem ASF), zawierający m.in. definicję tego obszaru, wg której WAMTA to: - gminy, które w całości lub części położone są w pasie do 100 km od granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim, Litwą, Białorusią i Ukrainą, za wyjątkiem gmin położonych na obszarach ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożenia, oraz - gminy, które w całości lub części są położone w pasie do 100 km od zewnętrznej granicy obszaru ochronnego;

6) na obszarze WAMTA określone zostały nowe wysokości stawek za dziki pozyskane w ramach polowania tj. 650 zł brutto za samicę przelatkę i dorosłą samicę dzika oraz 300 zł brutto za pozostałe dziki;

7) wprowadzono wypłatę środków za zgłoszenie znalezienia zwłok dzików padłych w całym kraju, w tym dla obszarów ochronnego, objętego ograniczeniami i zagrożenia - 200 zł brutto oraz dla obszarów poza wyżej wymienionymi - 100 zł brutto. Poprzednia kwota 100 zł brutto funkcjonowała tylko na obszarach ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożenia i nie stanowiła wystarczającej zachęty do zgłaszania padłych dzików;

8) wprowadzono punkt dotyczący wprowadzenia obowiązku bezpiecznego usuwania zwłok padłych dzików na obszarze całego kraju. Zmianie uległ koszt bezpiecznego usuwania zwłok dzików padłych na obszarach ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia tj. 170 zł brutto za sztukę (program zakłada 1 800 tusz padłych dzików do utylizacji) i 1220 zł brutto za tonę (program zakłada 90 ton tusz padłych dzików);

9) określono, iż całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest objęte zakazem dokarmiania dzików, zgodnie z założeniami "Strategii ws. ASF dla wschodniej części UE”;

10) określono wysokość kosztów dofinansowania odłowu dzików, ich uśmiercenia oraz transport do zakładu utylizacji i utylizację ich zwłok. Założono utylizację 1 500 sztuk zwłok uśmierconych dzików i wypłatę wykonawcy tego nakazu kwotę w wysokości 700 zł brutto za dzika, niezależnie od płci i masy ciała zwierzęcia w wysokości. W przypadku wydania przez powiatowego lekarza weterynarii takiego nakazu — powyższy odłów dzików dotyczyć będzie miast i obszarów gdzie nie wykonuje się polowań albo odstrzałów sanitarnych;

11) w stosunku do Programu obowiązującego od stycznia 2018 (Dz. U. 2018 poz. 316) nastąpił wzrost o 10 mln całkowitych szacunkowych kosztów programu (z 28,4 mln do 38,3 mln) z uwagi m.in. na:

a) - wzrost stawek wypłacanych za dziki odstrzelone w ramach odstrzału sanitarnego oraz polowania oraz za znalezione dziki padłe w całym kraju;

b) - wprowadzenie kosztu bezpiecznego usuwania zwłok dzików padłych na obszarach ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożenia,

c) - wprowadzenie stawki związanej z odłowem dzików, ich uśmiercenia, transportem do zakładu utylizacji i utylizacją w przypadku wydania nakazu takiego odłowu przez powiatowego lekarza weterynarii w miastach i obszarach gdzie nie wykonuje się polowań albo odstrzałów sanitarnych;

d) - zwiększenie liczby dzików odstrzelonych w ramach odstrzału sanitarnego i planów łowieckich i liczby wykonanych testów PCR w związku z intensyfikacją ww. działań na obszarach ochronnym, objętym ograniczenia i zagrożenia,

e) - zakup wag hakowych do określenia masy ciała dzika, co ma znaczenie przy określaniu wieku samicy dzika w związku z wypłatą różnych stawek za pozyskanie samic dzika poniżej i powyżej kategorii przelatek, a także przy określaniu kosztów utylizacji zwłok dzików jeżeli cena jest liczona za tonę.

pobierz projekt rozporządzenia >

Podkategorie

Odsłon artykułów:
1281934

Aktualności

Starsze...

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka

MRiRW: zasady identyfikacji świń

kliknij na obrazku ↓

MRiRW naglowek pisma