IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Projekt „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych” zmieni „Ustawę o nawozach i nawożeniu”.

Projekt „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych” zmieni „Ustawę o nawozach i nawożeniu”.

Okres nawożenia
1.3 ust.1: okres nawożenia określony jest od 1 marca do 31 października.

Zagospodarowanie/przekazanie nawozów naturalnych
1.4 ust. 3: Adresaci Programu działań, na podstawie pisemnej umowy, mogą przekazać część lub całość wytwarzanych w gospodarstwie nawozów innemu rolnikowi lub np. do biogazowni rolniczej. Przekazanie i przyjęcie nawozów naturalnych należy udokumentować na piśmie, poprzez wskazanie danych przekazującego i przyjmującego nawozy, rodzajów i ilości przekazywanych nawozów, daty/dat ich przekazania oraz celu ich wykorzystania (np. do nawożenia gruntów, do biogazowni, do produkcji podłoża do pieczarek). Pisemne poświadczenie przekazania i przyjęcia nawozów naturalnych przekazujący i przyjmujący nawozy przechowują przez 3 lata od dnia jego sporządzenia.

Przechowywanie nawozów naturalnych
1.4 ust.2: Podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia . Prawo wodne muszą zapewnić możliwość bezpiecznego dla środowiska przechowywania nawozów naturalnych produkowanych w gospodarstwie lub przyjętych od innego gospodarstwa) przez okres, gdy ich rolnicze
wykorzystanie nie jest możliwe.

1.4 ust. 4: Pojemność zbiorników na gnojówkę i gnojowicę oraz powierzchnia miejsc przechowywania nawozów stałych, powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres 6 miesięcy, chyba że podlegają one w międzyczasie innym procesom technologicznym przetwarzania (np. separacji, kompostowaniu aeracyjnemu, pirolizie, fermentacji w biogazowni itp.) lub przekazaniu/sprzedaży.

1.4 ust. 9: Prowadzący działalność, o której mowa w art. 102 ust. I ustawy z dnia Prawo wodne są zobowiązani do dostosowania powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów podanych w Programie działań w terminie do 31.12.2021 r. Termin wymagany jest dla podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;

Dawki i sposoby nawożenia azotem
1.5 ust. 1: Prowadzący działalność, o której mowa w art. 102 ust. I ustawy z dnia Prawo wodne, posiadający gospodarstwo o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych (stanowiących jego własność, dzierżawionych przez niego lub będących w jego użytkowaniu lub w użytkowaniu wieczystym), lub uprawiający warzywa na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha, lub utrzymujący obsadę większą niż 60 DJP wg stanu średniorocznego opracowuje plan nawożenia azotem. Plan nawożenia azotem opracowywany jest corocznie, odrębnie dla każdego pola (roślinopola). W gospodarstwach prowadzących chów lub hodowlę zwierząt oraz w gospodarstwach przyjmujących nawozy naturalne ważnym elementem planu nawożenia azotem jest prawidłowe zagospodarowanie nawozów naturalnych. Ilość nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie i ilość azotu w tych nawozach należy obliczyć na podstawie stanów średniorocznych zwierząt wyznaczonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do Programu i średniej produkcji nawozów oraz koncentracji azotu podanych w załączniku nr 7 do Programu. W przypadku zbywania nawozów do obliczenia ilości nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie i przeznaczonych do zbycia oraz ilości azotu w tych nawozach zobowiązany jest zbywający. Następnie należy zaplanować sposób dystrybucji nawozów naturalnych na poszczególne pola w taki sposób, aby w ciągu roku nie przekroczyć dopuszczalnej dawki azotu z nawozów naturalnych w czystym składniku, tj. 170 kg N/ha UR. Jeśli ilość nawozów naturalnych powstających w gospodarstwie jest tak duża, że nie może być zagospodarowana na gruntach gospodarstwa w sposób bezpieczny dla środowiska (tak by nie była przekroczona dawka 170 kg N/ha UR), nadwyżki nawozów można zbyć. Fakt zbycia nawozów musi być udokumentowany umową pisemną. Umowę należy przechowywać przez 3 lata od dnia jej sporządzenia.

1.5 ust. 3:Wszystkie podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. I ustawy z dnia Prawo wodne zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem (tj. termin stosowania, rodzaj nawozu, zastosowana dawka w kg N/ha, termin przyorania nawozu naturalnego, obszar powierzchnia oraz uprawa). Dokumentację należy przechowywać przez 3 lata od dnia jej sporządzenia.

pobierz projekt ustawy Prawo wodne >

pobierz projekt Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych >

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka

MRiRW: zasady identyfikacji świń

kliknij na obrazku ↓

MRiRW naglowek pisma