IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

ASF: Krajowe organizacje branżowe wystosowały pismo do ministra Jurgiela

Wzwiązku z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa ASF krajowe organizacje branżowe wystosowały pismo do ministra Jurgiela wyrażając swoje głębokie zaniepokojenie niekorzystnym rozwojem sytuacji. W piśmie zaproponowaliśmy szereg działań wewnętrznych oraz zewnętrznych, które powinny zostać niezwłocznie podjęte.

W działaniach wewnętrznych najpilniejszą potrzebą jest likwidacja chlewni niespełniających wszystkich zasad bioasekuracji. Do realizacji tego celu niezbędne jest skontrolowanie wszystkich podmiotów prowadzących produkcję trzody chlewnej pod kątem przestrzegania zasad bioasekuracji, zgłoszenia świń do systemu IRZ, prawidłowości przemieszczania zwierząt (w tym do krycia), czy utrzymywania knurów bez licencji. Kontrole należy niezwłocznie rozpocząć w strefach ASF wzmacniając istniejące służby weterynaryjne przez inspektorów pochodzących z innych regionów Polski lub powołanie lekarzy wolnej praktyki. W działaniach legislacyjnych powinniśmy dążyć do wyeliminowania luk prawnych, które umożliwiają odbiór padłych zwierząt bez badań w kierunku ASF przez firmy utylizacyjne. W przypadku wystąpienia ogniska ASF wszystkie świnie w gospodarstwach bez wprowadzonej bioasekuracji w promieniu 10 kilometrów powinny zostać wybite. Ponadto w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa związanego z brakiem zasad bioasekuracji w strefach ASF wypłaty dopłat bezpośrednich powinny zostać wstrzymane do czasu usunięcia niezgodności lub rezygnacji z utrzymywania świń. Należy zamknąć spędy w całym kraju, na które mogą trafiać świnie z gospodarstw utrzymujących świnie bez spełnienia zasad bioasekuracji. Ponadto postulujemy w strefach ASF rygorystyczne przestrzeganie zakazu skarmiania pasz niepoddanych obróbce termicznej lub kiszeniu tj. zielonek, okopowych, owoców i in. pochodzących z upraw niezabezpieczonych przed dostępem dzików.

Niezbędnym elementem działań zewnętrznych jest włączenie Komisji Europejskiej do rozmów z Rosją, Ukrainą i Białorusią mających na celu podjęcie wspólnych działań nastawionych na zwalczanie ASF w całym regionie. Środki publiczne przeznaczane do krajów unijnych na walkę z wirusem nie są wykorzystywane efektywnie, jeżeli po drugiej stronie granicy jest brak współpracy w zwalczaniu choroby. ASF jest problemem regionalnym i tylko skoordynowane działania w regionie mogą być skuteczne. Kluczowym elementem procesu zwalczania ASF jest ciągła i pełna informacja o chorobie, jej zwalczaniu, roli społeczeństwa i konieczności przestrzegania wymogów prawa. Komisja Europejska powinna przeznaczyć odpowiednie środki na pomoc finansową, weterynaryjną i techniczną dla wszystkich krajów regionu zmagających się z chorobą ASF. Koordynacja działań międzynarodowych powinna przejawiać się w częstych spotkaniach, wymianie informacji, określaniu celów i sposobów ich realizacji.

pobierz pismo >

Odsłon artykułów:
1249964

Aktualności

Starsze...

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka

MRiRW: zasady identyfikacji świń

kliknij na obrazku ↓

MRiRW naglowek pisma