IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Konkluzje z konferencji ministerialnej w sprawie ASF Ryga, 2 czerwca 2017r

W konferencji w Rydze w dniu 2 czerwca br. dotyczącej afrykańskiego pomoru świń (ASF) wzięły udział delegacje: Estonii, Finlandii, Gruzji, Węgier, Łotwy, Litwy, Mołdowy, Polski, Rumunii, Federacji Rosyjskiej, Słowacji i Ukrainy.

Na spotkaniu delegacje ustaliły m.in., że ASF jest poważną transgraniczną chorobą zwierząt rodziny świniowatych i dotyczy kilku krajów. W związku z tym niezbędna jest współpraca międzynarodowa w na najwyższym poziomie politycznym, aby priorytetowo skoordynować działania, które powinny być oparte na solidnych podstawach naukowych.

Najnowsze dane naukowe wykazały, że podczas gdy transmisja wirusa ASF w naturze w populacji dzików może być dość powolna to czynnik ludzki może zwiększyć szybkość rozprzestrzeniania się choroby. Obydwie drogi rozprzestrzeniania się wirusa muszą być brane pod uwagę, aby skutecznie kontrolować ASF.

Delegacje krajów były zgodne, ze należy położyć nacisk na wzmocnienie bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. Specjalna uwaga powinna być skierowana na niski stopień bioasekuracji gospodarstw przyzagrodowych poprzez zwiększenie świadomości rolników i egzekwowanie obowiązujących przepisów w odniesieniu do minimalnych poziomów bioasekuracji i przemieszczania zwierząt.

Biorąc pod uwagę stały wzrost liczby dzików w Europie w ciągu ostatnich dziesięcioleci i jego konsekwencji w przypadku wystąpienia ASF istnieje potrzeba prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej jako działanie średnio i długoterminowe. Musi wiązać się to z redukcją obecności wirusa ASF w środowisku, co oznacza odpowiednie postępowanie z tuszami dzików (odstrzelonych i padłych) oraz utrzymywanie populacji dzików na odpowiednim poziomie.

Nadal powinny być prowadzone działania i kampanie uświadamiające z uwzględnieniem wielu sektorów takich jak: rolnicy, firmy paszowe i transportowe, lekarze weterynarii, zootechnicy, specjaliści od ochrony środowiska, stowarzyszenia łowieckie i organy zarządzających lasami. Ukierunkowane kampanie informacyjne powinny być organizowane w celu zwiększania świadomości podróżnych, producentów trzody chlewnej i myśliwych, na ryzyko rozprzestrzeniania się ASF przez produkty wieprzowe.

Potrzebne są dalsze badania naukowe w celu lepszego zrozumienia interakcji między wirusem ASF a ekosystemem obecnym w tej części Europy. Konieczne są wysiłki w zakresie poprawy narzędzi kontroli choroby. EFSA wraz z ekspertami krajowymi powinna kontynuować prace nad gromadzeniem i analizą danych epidemiologicznych z zainteresowanych krajów.

W celu zapewnienia właściwej reakcji na zagrożenie spowodowane afrykańskim pomorem świń, należy zapewnić odpowiednie środki finansowe pochodzące z UE oraz z każdego kraju, na trenie którego występuje choroba.

Biorąc pod uwagę nowo zaktualizowane normy międzynarodowe przyjęte przez OIE, w szczególności unijną politykę w stosunku do ASF należy poddać przeglądowi obecne przepisy w celu uwzględnienia tych nowych elementów.

pobierz konkluzje w języku angielskim >

Odsłon artykułów:
1249965

Aktualności

Starsze...

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka

MRiRW: zasady identyfikacji świń

kliknij na obrazku ↓

MRiRW naglowek pisma