IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie wypłacanych w ramach programu bioasekuracji

W sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie zwierząt w gospodarstwie wypłacanych w ramach programu bioasekuracji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.) wysokość rekompensaty oblicza się na podstawie iloczynu średniej rocznej liczby zwierząt z gatunków wrażliwych utrzymywanych w gospodarstwie w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia przez posiadacza zwierząt oświadczenia i stawki za zwierzę dla danego gatunku zwierząt.

Rekompensata jest przyznawana na wniosek posiadacza zwierząt. Rekompensatę przyznaje w drodze decyzji kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. W decyzji kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ustala wysokość rekompensaty. Rekompensatę przyznaje się za okres obowiązywania programu bioasekuracji.

Średnią roczną liczbę zwierząt ustala się jako iloraz sumy liczby zwierząt z gatunków wrażliwych utrzymywanych w gospodarstwie w ostatnim dniu każdego miesiąca roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia przez posiadacza zwierząt oświadczenia o niespełnieniu wymagań określonych w programie bioasekuracji.

Średnią roczną liczbę zwierząt ustala się na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. W przypadku posiadacza zwierząt utrzymującego nie więcej niż jedną świnię, z przeznaczeniem na własne potrzeby, średnia roczna liczba zwierząt wynosi 1.

Stawkę za zwierzę określa w drodze rozporządzenia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi biorąc pod uwagę przewidywany okres obowiązywania programu bioasekuracji, długość cyklu produkcyjnego, średnią cenę rynkową zwierząt danego gatunku oraz liczbę zwierząt z gatunków wrażliwych, za które będą przyznane rekompensaty.

Biorąc pod uwagę, że informację o faktycznej liczbie zwierząt z gatunków wrażliwych, za które będą przyznane rekompensaty przekazuje Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 60 dni od daty upływu terminu na złożenie wniosku o przyznanie rekompensaty, ustalenie stawki za zwierzęta będzie możliwe po tym terminie.

Obecnie stawka określona została w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2015 r. w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie (Dz. U. 2015 poz. 1435, z późn. zm.) i wynosi 400 zł.

Odsłon artykułów:
1249741

Aktualności

Starsze...

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka

MRiRW: zasady identyfikacji świń

kliknij na obrazku ↓

MRiRW naglowek pisma