IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Gospodarstwom utrzymującym nie więcej niż 50 świń i znajdującym się na określonych obszarach ASF będą przysługiwały rekompensaty w przypadku wstrzymania produkcji

W dniu 19 września 2017 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1536 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie środka nadzwyczajnego w formie pomocy gospodarstwom utrzymującym nie więcej niż 50 świń i znajdującym się na określonych obszarach Polski w przypadku wstrzymania produkcji wieprzowiny z powodu nowych wymagań związanych z afrykańskim pomorem świń (Dz. Urz. UE L 234 z 12.09.2017).

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów do pomocy kwalifikować się będą posiadacze świń, którzy:

1) w dniu wydania decyzji o nakazie zaprzestania produkcji świń, posiadali gospodarstwo na wymienionym obszarze z ograniczeniami;

2) w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. posiadali średnio nie więcej niż 50 świń i w dniu kontroli, która doprowadziła do wydania decyzji nakazującej zaprzestanie produkcji wieprzowiny, posiadali co najmniej jedną świnię,

3) świnie opuściły gospodarstwo w czasie wyznaczonym przez odpowiednie władze, nie później niż 120 dni od wydania decyzji o nakazie zaprzestania produkcji świń,

4) złożyli wnioski w czasie wyznaczonym przez Polskę,

5) nie otrzymali do tych samych strat lub tych samych świń pomocy państwa, środków z ubezpieczenia lub pomocy ze środków weterynaryjnych.

Producenci otrzymujący pomoc będą mieli możliwość wznowienia produkcji wieprzowiny przez posiadaczy świń po okresie dwóch lat po przedstawieniu dowodów, że spełniają oni wymogi przewidziane w rozporządzeniu określającym wymagania bioasekuracji.

Stawki pomocy wynikające z rozporządzenia 2017/1536 to 33 euro za sztukę prosięcia do 20 kg oraz 52 euro za sztukę w przypadku innych świń. Liczba świń kwalifikujących się do pomocy będzie ustalana jako średnia w okresie referencyjnym 1 lipca 2016 r. - 30 czerwca 2017 r.

Maksymalna liczba świń kwalifikujących się do pomocy: 10000 prosiąt do 20 kg oraz 171654 inne świnie. Łączny budżet to 9,3 mln euro. Polska jest upoważniona do przyznania na tych samych warunkach pomocy w wysokości do 100 pomocy unijnej.

pobierz projekt rozporządzenia >

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka