IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Rozporządzenia do Kodeksu urbanistyczno – budowlanego uregulują sposób lokalizacji nowych budynków inwentarskich

Rząd przedstawił nowy projekt Kodeksu urbanistyczno – budowlanego (KUB) z 23/11/2017 roku Do KUB wydane zostaną rozporządzenia regulujące zagadnienie bezpiecznej odległości inwestycji uciążliwych zapachowo (w tym ferm) od innych rodzajów zagospodarowania terenu, bazujące na skali produkcji wyrażonej w DJP. Minister w rozporządzeniu określi sposób zaliczania inwestycji do inwestycji uciążliwej produkcji rolniczej. 

Art. 109. Inwestycje w zakresie obiektów produkcyjnych, w szczególności uciążliwej produkcji rolniczej lub budynków o funkcji inwentarskiej, których funkcjonowanie wiąże się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej, oraz
1) budynki o funkcji mieszkalnej, inne niż w zabudowie zagrodowej,
2) budynki o funkcji zamieszkania zbiorowego,
3) budynki o funkcji letniskowej,
4) inwestycje w zakresie urządzenia terenów sportu i rekreacji
– sytuuje się we wzajemnej bezpiecznej odległości.

Art. 110. § 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa, określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy sposób ustalania bezpiecznej odległości, o której mowa w art. 109,
2) sposób zaliczania inwestycji do inwestycji uciążliwej produkcji rolniczej oraz budynków do budynków o funkcji inwentarskiej, których funkcjonowanie wiąże się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej
– mając na względzie potrzebę zapewnienia wysokiego poziomu ochrony ludzi i środowiska, w szczególności przed uciążliwością zapachową.
§ 2. Minister właściwy do spraw ochrony środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania bezpiecznej odległości, o której mowa w art. 109, dla obiektów produkcyjnych, których funkcjonowanie wiąże się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej,
2) sposób zaliczania obiektów do obiektów produkcyjnych, których funkcjonowanie wiąże się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej
– mając na względzie potrzebę zapewnienia wysokiego poziomu ochrony ludzi i środowiska, w szczególności przed uciążliwością zapachową.
§ 3. Określając bezpieczną odległość uwzględnia się:
1) rodzaje inwestycji;
2) skalę inwestycji, rozumianą jako, w przypadku chowu lub hodowli:
a) zwierząt gospodarskich - minimalną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP),
b) obcych rodzimej faunie zwierząt, innych niż gospodarskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2132) – minimalną liczbę matek lub sztuk (z wyjątkiem ryb oraz skorupiaków); 

3) wzajemne proporcje skali inwestycji i wielkości zajmowanego terenu, mieszczącego się w obrębie jednego sołectwa;
4) powiązania z innymi inwestycjami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć;
5) przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach w szczególności takie jak rozbudowę, przebudowę lub montaż powodują taką zmianę parametrów inwestycji nie będącej intensywną produkcją rolniczą, która skutkuje zaliczeniem jej do intensywnej produkcji rolniczej.
§ 4. Określając sposób zaliczania inwestycji do inwestycji uciążliwej produkcji rolniczej, budynków do budynków inwentarskich, których funkcjonowanie wiąże się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej oraz obiektów do obiektów produkcyjnych, których funkcjonowanie wiąże się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej, uwzględnia się w szczególności:
1) chów lub hodowlę zwierząt, w tym zwierząt obcych rodzimej faunie, innych niż gospodarskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
2) inwestycje, budynki i obiekty służące do:
a) garbowania lub uszlachetniania skór,
b) produkcji paliw z produktów roślinnych, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220) o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej,
c) produkcji i przetwórstwa tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych,
d) przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok,
e) produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok,
f) produkcji wyrobów cukierniczych lub syropów, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok,
g) uboju zwierząt,
h) pozyskiwania skrobi,
i) produkcji tranu lub mączki rybnej,
j) pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok,
k) przetwarzania alkoholu etylowego oraz wytwarzania napojów alkoholowych, w tym gorzelnie;
3) cukrownie;
4) grzebowiska zwłok zwierzęcych;
5) browary lub słodownie, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok.

pobierz projekt KUB >

pobierz załącznik >

pobierz uzasadnienie >

 

Odsłon artykułów:
1433995

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

strefy ASF   19 września 2017 GIWźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka