IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

MRiRW: Będzie pomoc dla producentów świń na obszarach ASF

Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy krajowej, z którego będą korzystać producenci rolni z województw: mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego, którym nadano numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, są mikroprzedsiębiorstwami, małymi lub średnimi przedsiębiorstwami oraz utrzymywali lub utrzymują świnie w siedzibie stada, któremu nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Pomoc będzie udzielana producentowi świń, którego siedziba stada znajduje się na obszarze objętym częścią II lub III załącznika do decyzji 2014/709/UE lub na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń i z tego powodu uzyskał obniżone dochody z tytułu prowadzenia produkcji świń.

Z pomocy wyłączeni zostaną producenci rolni, którzy:

  • uzyskali pomoc w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych,
  • uzyskali pomoc w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny,
  • uzyskali pomoc w ramach krajowych programów wsparcia, przyznano odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia albo na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii,
  • sprzedali świnie w ramach prowadzonej działalności handlowej, przetwórczej, utylizacji, targów, wystaw, pokazów lub konkursów.

Pomoc będzie udzielana w wysokości kwoty obniżenia dochodu w kwartale, półroczu lub roku, począwszy od 1 lipca 2017 r., w porównaniu do średniego dochodu uzyskiwanego z produkcji świń z trzech ostatnich lat lub trzech lat z okresu pięcioletniego po odjęciu roku z najwyższymi i najniższymi dochodami – z analogicznego okresu. Wnioski będą składane do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń, na wniosek tego producenta świń kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej w okresach kwartalnych. Wniosek będzie zawierał następujące dane:

  • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta świń ubiegającego się o pomoc;
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) producenta świń ubiegającego się o pomoc, a w przypadku gdy producent ten nie posiada obywatelstwa polskiego – numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość tego producenta;
  • numer siedziby stada producenta świń ubiegającego się o pomoc nadany zgodnie z przepisami ustawy;
  • oświadczenie producenta świń, że do pomocy objętej wnioskiem nie przyznano mu:

a) pomocy finansowej ze środków krajowych,

b) odszkodowania z tytułu ubezpieczenia lub odszkodowania na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń lub poddanie ich ubojowi.

Do wniosku producent świń będzie zobowiązany dołączyć oświadczenia o kwocie utraconego dochodu, sporządzonym na formularzu opracowanym i udostępnionym na stronie internetowej ARiMR.

źródło: MRiRW

Odsłon artykułów:
1434014

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

strefy ASF   19 września 2017 GIWźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka