IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Na co powinni zwrócić uwagę rolnicy, aby nie stracić odszkodowania z powodu likwidacji ogniska ASF

W odpowiedzi na nasze pytanie w sprawie opóźnień w wypłacaniu odszkodowań z tytułu likwidacji ognisk ASF, MRiRW informuje w piśmie z dnia 2018/09/14 znak ZW. Zz.870.218.2018, że przed wydaniem decyzji administracyjnej w przedmiocie przyznania odszkodowania, powiatowy lekarz weterynarii zobowiązany jest do ustalenia, czy nie ma przesłanek do odmowy wypłaty odszkodowania, wynikających art. 49 ust. 7 Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt (Dz.U. 2017 poz. 1855 z późn. zm.) .

MRiRW wyraźnie zaznacza, że postępowanie w sprawie odszodowania nie może być zawieszone do czasu wyjaśnienia sprawy. (…) „Należy zauważyć, że zgodnie z ww. przepisami organy Inspekcji Weterynaryjnej nie mają podstawy do wydawania decyzji o zawieszeniu wypłaty odszkodowania. Ścieżka postępowania w przypadku postępowania w kwestii przyznania odszkodowań jest ściśle określona w obowiązujących przepisach prawa, tj.:

• może zostać wydana decyzja administracyjna przez powiatowego lekarza weterynarii o przyznaniu odszkodowania lub
• powiatowy lekarz weterynarii może wydać decyzje o odmowie przyznania odszkodowania w przypadku stwierdzenia uchybień stanowiących przesłankę do odmowy jego wypłacenia.

Zgodnie z art. 49 ust. 8 wspomnianej wyżej ustawy, decyzja administracyjna wydana przez powiatowego lekarza weterynarii w sprawie odszkodowania jest ostateczna, niemniej jednak właściciel gospodarstwa niezadowolony z jej rozstrzygnięcia ma prawo wniesienia powództwa do właściwego sądu rejonowego. Powyższe prawo przysługuje zatem właścicielom gospodarstw, w których stwierdzono ogniska ASF, którzy otrzymali decyzje administracyjne o odmowie przyznania odszkodowania”.

Główny Lekarz Weterynarii wydał polecenie, aby: (…) „zakończenie działań związanych z wyceną świń w ognisku ASF było dokumentowane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia ogniska ASF, a informacja dotycząca oszacowanej wysokości kwoty była przekazywana do Głównego Inspektoratu Weterynarii, za pośrednictwem właściwego wojewódzkiego lekarza weterynarii; w przypadku, gdy właściwy powiatowy lekarz weterynarii posiada środki budżetowe do wypłaty odszkodowania, należy dołożyć wszelkich starań, aby wypłata odszkodowania nastąpiła w terminie 21 dni od dnia dokonania szacowania świń w ognisku ASF”.

MRiRW, powołując się na informacje z Inspekcji Weterynaryjnej informuje, (…) „że odmowę wypłaty odszkodowania za świnie zabite w związku z likwidacją ognisk ASF, najczęściej uzasadniano następującymi przesłankami:

1. niespełnieniem w gospodarstwach wymagań w zakresie bioasekuracji, takich jak:
• brak mat dezynfekcyjnych;
• brak wystarczającej ilości środków dezynfekcyjnych;
• brak zabezpieczenia utrzymywanych świń przed dostępem zwierząt innych zwierząt;
• brak zabezpieczenia ściółki i paszy przed dostępem zwierząt wolnożyjących;

2. niespełnieniem w gospodarstwach wymagań wynikających z przepisów w zakresie identyfikacji i rejestracji świń, takich jak:
• nieoznakowanie świń;
• rozbieżności pomiędzy liczbą świń stwierdzonych na miejscu w gospodarstwie a liczbą świń zgłoszonych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR);
• nieterminowego zgłaszania w ARiMR zdarzeń dotyczących świń;
• utrzymywania świń niezgłoszonych w ARiMR.
Ponadto, w jednym przypadku, jako uzasadnienie odmowy wypłaty odszkodowania, wskazano wywiezienie przez właściciela gospodarstwa zwłok padłych świń do lasu (postępowanie w tej sprawie było prowadzone przez Policję)”.

W kwestii dotyczącej braku informowania przez Inspekcję Weterynaryjną hodowców świń o terminach i sposobie zakończenia postępowania w przedmiocie odszkodowań za świnie zabite w związku z likwidacją ognisk ASF, MRiRW wyjaśnia, że (…) ”posiadacz świń jest stroną w postępowaniu administracyjnym w sprawie odszkodowania za świnie zabite w związku z likwidacją ogniska ASF. W związku z powyższym ma on prawo do wglądu w akta sprawy na każdym etapie prowadzonego postępowania administracyjnego oraz prawo do wniesienia ponaglenia do właściwego wojewódzkiego lekarza weterynarii, jeżeli prowadzone postępowanie jest przewlekłe. Ponadto, obowiązujące w Polsce przepisy prawa administracyjnego nie przewidują informowania strony o terminie zakończenia postępowania”.

Nasuwa się pytanie, czy w tym wypadku Inspekcja Weterynaryjna nie powinna działać w trybie Art. 36. KPA, który w § 1. brzmi: „O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia”.

pobierz pismo MRiRW >

Odsłon artykułów:
1533372

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

strefy ASF   19 września 2017 GIWźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka