IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

IRZPlus - nowy rejestr świń

Projektowane rozporządzenie zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz. U. poz. 1268, z 2007 r. poz. 106 oraz z 2011 r. poz. 37).

W uzasadnieniu do rozporządzenia czytamy, że w związku z uruchomieniem przez ARiMR portalu IRZPlus posiadacze świń uzyskali możliwość bezpośredniego dostępu do systemu informatycznego obsługującego rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych. Dzięki temu mogą za pośrednictwem formularza internetowego zamieszczonego na stronie internetowej ARiMR dokonać wszystkich zgłoszeń dotyczących zwierząt, wymaganych przepisami ww. ustawy, a także przekazać informację o wynikach
spisu świń w siedzibie stada.

W odniesieniu do świń, dyrektywa nr 2008/71 wymaga, aby każdy posiadacz zwierząt zarejestrowany w krajowej centralnej bazie danych prowadził rejestr podający liczbę zwierząt znajdujących się w gospodarstwie. Rejestr zawiera aktualne informacje dotyczące przewozu zwierząt (liczba zwierząt uwzględniająca każdorazowe wprowadzenie i usunięcie z rejestru), co najmniej w ujęciu zagregowanym, z podaniem odpowiednio miejsca ich pochodzenia lub przeznaczenia oraz daty takich przewozów.

Korzystanie z portalu IRZPlus zapewnia spełnienie powyższych wymagań w zakresie prowadzenia rejestru zwierząt w gospodarstwie - informuje MRiRW. W związku z powyższym możliwe jest uznanie korzystania z systemu informatycznego obsługującego rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych za równoważne z prowadzeniem rejestru w gospodarstwie (księgi rejestracji) w formie elektronicznej.

W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów projektowane rozporządzenie wprowadza obowiązek dokonywania zmian w księgach rejestracji świń prowadzonych w siedzibach stada położonych na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającym ograniczeniom, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, w terminie 2 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.

W pozostałych przypadkach od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu pozostawiono termin 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu na dokonanie wpisu w księdze rejestracji. Powyższa propozycja ma na celu ujednolicenie obowiązujących terminów na dokonywanie wpisów w księgach rejestracji z terminami wprowadzonymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 1642).

Proponuje się, aby przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., tak aby osoby korzystające z portalu IRZPlus nie podlegały sankcjom z tytułu braku prowadzenia księgi rejestracji w dotychczasowej formie, w przypadku kontroli w ich siedzibach stad w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności, tzw. cross compliance.

pobierz projekt rozporządzenia >

Odsłon artykułów:
1575646

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

strefy ASF   19 września 2017 GIWźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka