IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Ustawa prawo wodne - projekt nowelizacji

Cel nowelizacji ustawy Prawo wodne
Celem projektu nowelizacji ustawy Prawo wodne jest m. in. zapewnienie stabilnego źródła finansowania Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (PGW WP), które jest państwową osobą prawną prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową. Oprócz finansowania z budżetu państwa środki te będą pochodziły również m. in. z powiększonych opłat od rolników za pobór wód powierzchniowych i gruntowych niezbędnych do produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Brak informacji o pomocy z budżetu państwa w sfinansowaniu wymaganych inwestycji
Obecne przepisy zgodnie z Programem działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych wprowadzają od rolników prowadzących produkcję zwierzęcą w. in. konieczność powiększenia pojemności zbiorników na gnojowicę umożliwiających przechowywanie płynnych nawozów naturalnych do 6 miesięcy oraz płyt obornikowych do 5 miesięcy. W świetle obecnych przepisów wiąże się to z dodatkową inwestycją poprzedzoną koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę. Rolnicy obciążani będą zatem podwójnie: z jednej strony powiększone zostały opłaty za pobór wody, a z drugiej strony muszą zainwestować w dodatkowe zbiorniki lub płyty gnojowe.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami inwestycje te mają być częściowo finansowane ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Brak jest jednak projektów rozporządzeń lub informacji o skutkach dla budżetu, które uwzględniałyby kwestię finansowania inwestycji.

Zmiany w Ustawie o nawozach i nawożeniu
Projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne zakłada w art. 6 pkt 4 ustawy uchylenie art. 33 i 34 ustawy o nawozach i nawożeniu. Przepisy te w ustępie 2 Ustawy o nawozach i nawożeniu przewidują wstrzymanie decyzją wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska prowadzenia chowu lub hodowli zwierząt, w przypadku nieusunięcia określonych uchybień stwierdzonych w wyniku kontroli. Te uchybienia to nieposiadanie pozytywnie zaopiniowanego planu nawożenia albo posiadanie planu nawożenia niespełniającego wymagań lub stosowanie nawozów naturalnych niezgodnie z pozytywnie zaopiniowanym planem nawożenia.
Prawo wodne nie zawiera analogicznych przepisów. Art. 109 ust. 1 stanowi, że właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie wyników kontroli podmiotu prowadzącego produkcję rolną wydaje decyzję, w której może nakazać mu usunięcie w określonym terminie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli lub ustalić obowiązek uiszczenia opłaty.

Projektowane przepisy są mniej represyjne w stosunku do podmiotów prowadzących produkcję zwierzęcą. Proponowane jest odstąpienie od nakazu natychmiastowego wstrzymania działalności (co w praktyce jest nierealne) na rzecz wyznaczenia nowego terminu dostosowania działalności do przepisów prawa lub uiszczenia opłaty. 

Zmiany w Ustawie prawo budowlane
Projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne likwiduje w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa budowlanego. Oznaczać to będzie, iż obiekty te bez względu na ich rozmiary będą mogły być realizowane w procedurze zgłoszenia, bez obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko lub obszar Natura 2000.
Silosy na kiszonki będzie można realizować bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę czy zgłoszenia, bez projektu budowlanego, kierownika budowy i bez konieczności oddawania tych obiektów do użytkowania. Projektowany przepis nie zawiera żadnych parametrów np. ograniczenia kubaturowego.

Obowiązek wprowadzenia dodatkowych pojemności zbiorników na gnojowicę został w noweli powiązany z możliwością jego realizacji. Wyeliminowana została w ten sposób możliwość zablokowania inwestycji służących poprawie oddziaływania na środowisko przez niechętne organizacje ekologiczne lub nieprzyjaznych sąsiadów.

pobierz projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne >

Odsłon artykułów:
1574931

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

strefy ASF   19 września 2017 GIWźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka