IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Problemy z interpretacją Programu azotanowego w kwestii długości przechowywania pofermentu

Warszawa, 18 kwietnia 2019

 

Szanowny Pan
Marek Gróbarczyk
Minister Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej

KZ/2019/169

Szanowny Panie Ministrze!

W imieniu przedsiębiorców – pracodawców zrzeszonych w naszej organizacji działających w obszarze hodowli i chowu zwierząt gospodarskich oraz jednocześnie biogazu rolniczego, zwracamy się z prośbą do Pana Ministra o zajęcie stanowiska w zakresie wykładni przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U.2018.1339).

Dotyczy następujących przepisów Rozporządzenia:
• Rozdział 1.1 pkt 4) „Nawozy naturalne – nawozy pochodzące od zwierząt gospodarskich – obornik, gnojówka, gnojowica, pomiot ptasi, przeznaczone do rolniczego wykorzystania, w tym również w formie przetworzonej (…)”;
• Rozdziale 1.4 pkt 4: „Pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne powinna umożliwić ich przechowywanie przez okres 6 miesięcy.”

Zależy nam na stanowisku interpretacyjnym, czy dla masy pofermentacyjnej przeznaczonej do rolniczego wykorzystania do nawożenia gruntów jako:
- nawóz organiczny (po uzyskaniu stosownych opinii, zgód wprowadzenia do obrotu), lub jako
- odpad (metodą R10, zgodnie z rozporządzeniem R10) lub jako
- produkt pofermentacyjny (zgodnie ze zmienianymi przepisami ustawy o nawozach i nawożeniu)
należy stosować wymóg zapewniania pojemności magazynowej na okres 6 miesięcy przetwarzając w procesie wytwarzania biogazu rolniczego (dla dwóch niezależnych przypadków):
• Tylko gnojowicę, gnojówkę, obornik lub pomiot bez dodatku innego rodzaju biomasy;
• Gnojowicę, gnojówkę, obornik lub pomiot w mieszanie z innymi rodzajami biomasy np. roślin energetycznych, biodegradowalne pozostałości przemysłu spożywczego?

Przeanalizowaliśmy zamieszczone na stronach Ministerstwa pytania i odpowiedzi do przedmiotowego Rozporządzenia na stronach sygnowanych przez Ministerstwo . Jeden z poruszonych tam wątków dotyczy okresów nawożenia. Ministerstwo w udzielonej odpowiedzi wskazuje, że okresy nawożenia dotyczące nawozów naturalnych nie należy stosować dla nawozów organicznych lub odpadów odzyskiwanych do nawożenia w procesie R10.

Uważamy takie wyjaśnienie jako równoważne temu, że nie należy wymogu 6 miesięcznego okresu przechowywania stosować dla nawozów organicznych lub odpadów odzyskiwanych do nawożenia metodą R10 (dla odpowiednio dłuższych okresów stosowania produktów pofermentacyjnych niezasadne byłoby wymagać dłuższych czasów przechowywania). Ponieważ odpady odzyskiwane w R10 lub nawozy organiczne (także produkty pofermentacyjne np. z gnojowicy mogą być w ten sposób zagospodarowane do nawożenia) są stosowane do nawożenia w okresach innych niż nawozy naturalne, jest tożsame z tym, że nie ma wymogów posiadania magazynów dla produktów pofermentacyjnych w biogazowniach rolniczych na okres 6 miesięcy, jak dla nawozów naturalnych.

Z pozostałych wyjaśnień zamieszczonych przez Ministerstwo można wnioskować, że postać przetworzona zawarta w definicji nawozów naturalnych dotyczy nawozów po odwodnieniu, separacji i że pod pojęciem „przetworzenie” nie kwalifikuje się proces fermentacji.

Gdyby uznać, że proces fermentacji jest procesem przetworzenia nawozów naturalnych, o jakim mowa w definicji, to wydaje się, że nie byłoby wtedy błędem uznać paradoksalnie, że tylko dla części produktów pofermentacyjnych, w ilości odpowiadającej nawozom naturalnym wprowadzonym
do procesu, należałoby wyposażyć biogazownię w 6 miesięczną zdolność magazynowania (dla pozostałych na 3 miesiące). Paradoks polega na tym, że takie wydzielenie byłoby absurdalne i rodziło błędy metodyczne założeń jakie należałoby przyjąć w celu kalkulacji rozdziału wolumenu na 6 i 3 miesiące magazynowe odpowiednio (z uwzględnieniem redukcji masy uwolnionego biogazu oraz gęstości fizycznej powstałej masy). Stosowanie takiej interpretacji przepisów w zakresie gospodarki magazynowej byłoby dyskredytujące dla tych przedsiębiorców, którzy stosują jakiekolwiek (nawet niewielkie) ilości nawozy naturalne w biogazowni, a najbardziej tych, którzy w procesie fermentacji utylizują (przetwarzają) wyłącznie odchody zwierząt gospodarskich.

Dlatego stoimy na stanowisku, że kubatura magazynowa dla produktów pofermentacyjnych nie jest wymagana na okres 6 miesięcy, tylko na okres 3 miesięcy, niezależnie czy w procesie fermentacji stosowane są wyłącznie nawozy naturalne lub mieszanina nawozów naturalnych z innymi rodzajami biomasy.

Stosowanie zbieżnej z naszym stanowiskiem rozumienie przepisów aplikuje większość organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla biogazowni rolniczych, o które starają się zrzeszone podmioty w naszym Związku. Jeden z naszych podmiotów gospodarczych otrzymał jednak jedną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) ze stanowiskiem odmiennym. RDOŚ stoi na stanowisku, że produkty pofermentacyjne należy traktować jako nawozy w formie przetworzonej z konsekwencją zapewnienia pojemności magazynowej na okres 6 miesięcy (dla całego wolumenu wytwarzanej masy pofermentacyjnej). Przywołany przypadek oparty jest o biogazownię rolniczą, w której przetwarzane w procesie fermentacji są zarówno odchody zwierząt gospodarskich (gnojowica), jak i biomasa zielona (trawy, wysłodki, kiszonka kukurydziana).

Zważywszy na powyższe, prosimy Pana Ministra o wykładnię stosowania przepisów Rozporządzenia w przedstawionym zakresie, która pozwoli wykluczyć rozbieżności interpretacyjne i przyśpieszy procedowanie rozwoju projektów inwestycyjnych opartych na instalacjach do utylizacji odchodów zwierząt gospodarskich z jednoczesnym odzyskiem lokalnej energii biogazu rolniczego.

Odsłon artykułów:
1786619

Aktualności

Starsze...

Strefy ASF

kliknij na obrazku ↓

Strefy ASFźródło: https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Ostatnie notowania

kliknij na obrazku ↓
2018 MRiRW
 

Pobierz zasady bioasekuracji

kliknij na obrazku ↓

biosaekuracja okladka