MRiRW określa obszary z ograniczeniami ze względu na ASF, z których będzie ułatwiona sprzedaż zdrowych świń oraz minimalizacja strat ponoszonych przez rolników

Przepisy unijne oraz przepisy krajowe dopuszczają produkcję i wprowadzanie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom w zakresie zdrowia zwierząt ze względu na ASF (w tym strefy niebieskiej), pod warunkiem, że spełnione zostaną określone wymagania dotyczące ich produkcji oraz wprowadzania na rynek.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwolnienie z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczyć będzie, poza produktami mięsnymi, również bezpośrednio mięsa pochodzącego od tych świń, tj. utrzymywanych co najmniej 2 miesiące bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

W uzasadnieniu projektowanego rozporządzenia czytamy, że określenie tych obszarów ułatwi sprzedaż zdrowych świń oraz minimalizację strat ponoszonych przez rolników w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Warunkiem skorzystania z procedury przewidzianej w ww. ustawie jest zapewnienie przez podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia na mięso lub produkty mięsne, że świnie zostały nabyte po cenach netto nie niższych niż ceny zakupu netto masy poubojowej ciepłej w odpowiedniej klasie skali klasyfikacji EUROP w regionie, w którym świnie zostały nabyte, lub średnia cena netto dla wszystkich klas w masie żywej w regionie, w którym świnie zostały nabyte — opublikowanych w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym dokonano nabycia, w biuletynie informacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z uwagi na ważny interes społeczny.

pobierz projekt rozporządzenia z określonymi obszarami >