Jak przystąpić

Zgodnie z Paragrafem 8 pkt. 3 Statutu "Członkami zwyczajnymi mogą być wszyscy pracodawcy w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy), to jest osoby prawne, fizyczne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej zajmujące się chowem lub hodowlą trzody chlewnej."

W celu przystąpienia do Związku konieczne jest skompletowanie i przesłanie na adres Związku następujących dokumentów:

 

Osoby prawne:

  • Oświadczenie o posiadaniu statutu pracodawcy podpisane jak wyżej.
  • Aktualny wyciąg z KRS (oryginał lub potwierdzona notarialnie kopia) zwracamy przy tym uwagę, iż "aktualny" oznacza "oddający stan rzeczywisty" - nie jest istotna data wydania KRS, pod warunkiem, że nie zmienił się stan faktyczny w jakiejkolwiek kwestii opisanej w KRS
  • W przypadku jeśli firmę w przyszłości reprezentować ma osoba nie będąca do tego upoważnioną poprzez odpowiedni zapis w KRS prosimy również o załączenie stosownego upoważnienia.
  • Oświadczenie o wielkości produkcji i związanej z tym deklarowanej wysokości składek członkowskich.

 

Osoby fizyczne:

  • Oświadczenie o wstąpieniu do Związku podpisane przez właściciela lub właścicieli gospodarstwa
  • Oświadczenie o posiadaniu statutu pracodawcy podpisane przez właściciela lub właścicieli gospodarstwa.
  • W przypadku jeśli właściciele w przyszłości reprezentowani będą przez inną osobę prosimy o załączenie stosownego upoważnienia
  • Oświadczenie o wielkości produkcji i związanej z tym deklarowanej wielkości składek członkowskich.
  • Zgodnie z Par 8 pkt. 7 Statutu "Pracodawca staje się członkiem zwyczajnym Związku z chwilą akceptacji przez Zarząd, w formie uchwały, jego deklaracji przystąpienia do Związku (...).