Kodeks Etyczny

Na zjeździe Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej w dniu 5 czerwca br. członkowie naszej organizacji podjęli uchwałę o przyjęciu Kodeksu Etycznego o następującej treści:

Kodeks Etyczny dla członków Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej
Zatwierdzony 5 czerwca 2017 przez zjazd członków KZP-PTCH

PREAMBUŁA:
Producenci trzody chlewnej zrzeszeni w Krajowym Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej zobowiązują się to budowania i utrzymywania zaufania klientów oraz poprawiania wizerunku branży w odbiorze społecznym.
Celem Kodeksu Etycznego jest prezentacja wartości uznanych za szczególnie cenne oraz przedstawienie zasad, którymi powinni kierować się wszyscy Członkowie KZP-PTCH. Kodeks powinien przyczyniać się do kształtowania świadomości społecznej i wrażliwości etycznej wszystkich osób występujących w imieniu Członków KZP-PTCH. Kodeks ułatwić ma również podejmowanie właściwych decyzji w sytuacjach konfliktowych.

Postanowienia ogólne

 1. Członkowie KZP-PTCH zobowiązują się do przestrzegania prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, a w szczególności – do przestrzegania postanowień Statutu Krajowego Związku Pracodawców- Producentów Trzody Chlewnej oraz zapisów niniejszego Kodeksu.
 2. Członkowie KZP-PTCH uznają, iż wolna i uczciwa konkurencja jest wartością warunkującą długotrwały wzrost gospodarczy i dobro ogólnospołeczne.
 3. Członkowie KZP-PTCH przeznaczają wypracowane dobra na rozwijanie i doskonalenie swojej działalności, zabiegając o wysoki poziom, jakość i nowoczesność produkcji.
 4. Członkowie KZP-PTCH pragną rzetelnie i uczciwie wypełniać swoje zobowiązania wobec wszystkich grup osób przyczyniających się do funkcjonowania ich przedsiębiorstw, tj. pracowników i współpracowników, klientów i kontrahentów oraz konkurentów i społeczności lokalnej.

I. Bezpieczeństwo żywności
Członkowie KZP-PTCH zobowiązują się do prowadzenia produkcji żywności bezpiecznej dla zdrowia ludzi. W związku z tym deklarują:

 1. Stosowanie praktyk zarządzania zgodnych z produkcją bezpiecznej żywności.
 2. Zarządzanie zdrowiem stada w celu produkcji bezpiecznej żywności.
 3. Stosowanie technologii zmierzającej do produkcji bezpiecznej żywności.

II. Dobrostan zwierząt
Członkowie KZP-PTCH zobowiązują poszanowania i promowania wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt, a w tym w szczególności:

 1. Zapewnienie paszy, wody i warunków środowiskowych promujących dobrostan zwierząt.
 2. Zapewnienie odpowiedniej opieki, obsługi i transportu świń na każdym etapie ich życia.
 3. Chronienie zdrowia świń i zapewnienie odpowiedniego leczenia oraz opieki weterynaryjnej w razie potrzeby.
 4. Stosowanie zatwierdzonych praktyk eutanazji w celu ograniczenia cierpienia zwierząt w przypadkach braku rokowań na ich wyleczenie.

III. Ochrona środowiska
Członkowie KZP-PTCH mają pełną świadomość odpowiedzialności za ochronę zasobów naturalnych we wszystkich aspektach prowadzonej działalności, co w szczególności oznacza:

 1. Zarządzanie nawozami naturalnymi (gnojowicą i obornikiem) z wykorzystaniem ich składników jako cennego źródła odżywiania roślin w sposób zapewniający brak pogarszania jakości powietrza i wody.
 2. Zarządzanie jakością powietrza w zakładach produkcyjnych, aby zminimalizować wpływ ich emisji na sąsiadów i na społeczności lokalne.
 3. Zarządzanie naszymi działaniami w celu ochrony zasobów naturalnych.

IV. Zdrowie publiczne
Członkowie KZP-PTCH zobowiązują się to stosowania w ramach prowadzonej produkcji praktyk chroniących zdrowie publiczne. W związku z tym deklarują:

 1. Stosowanie praktyk zarządzania zgodnych z produkcją bezpiecznej żywności.
 2. Stosowanie produktów weterynaryjnych służących do ochrony zdrowia zwierząt w sposób zapewniający ochronę zdrowia publicznego.
 3. Zarządzanie odchodami zwierząt oraz jakością powietrza w celu ochrony zdrowia publicznego.

V. Ochrona pracowników
Członkowie KZP-PTCH zobowiązują się do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy pracownikom, co oznacza:

 1. Zapewnienie środowiska pracy, które promuje zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
 2. Przeszkolenie pracowników w zakresie stosowania zasad etycznych dla producentów mięsa wieprzowego i przygotowanie pracowników do wypełnienia tych obowiązków zgodnie z niniejszym kodeksem etycznym.
 3. Zapewnienie środowiska pracy, w którym pracownicy są traktowani sprawiedliwie i z należnym szacunkiem.

VI. Wspólnoty lokalne
Członkowie KZP-PTCH są świadomi obowiązku stałego podejmowania działań na rzecz poprawy jakości życia w społecznościach lokalnych. W związku z tym deklarują:

 1. Uznanie zasady, że przyjęcie i docenianie producenta trzody chlewnej przez społeczność lokalną jest przywilejem, o który trzeba stale zabiegać.
 2. Uświadamianie zasady, że nasze praktyki mogą wpływać na zaufanie społeczności lokalnej zarówno do naszej działalności jak i całej branży.
 3. Działanie w sposób chroniący środowisko i zdrowie publiczne.
 4. Odgrywanie aktywnej roli w budowaniu silnej lokalnej wspólnoty.
 5. Szczere i uczciwe ustosunkowanie się do wszelkich obaw społeczności lokalnej w stosunku do naszej działalności.

VII. Rozwiązywanie zaistniałych problemów

 1. Łamanie zasad kodeksu – członek KZP-PTCH ma obowiązek zgłaszania wszelkich uchybień w przestrzeganiu zasad niniejszego Kodeksu Zarządowi Związku. Kierownictwo jest zobligowane do rozpatrzenia każdego zgłoszonego przypadku i przeprowadzenia czynności wyjaśniających.
 2. W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego postępowania, łamiącego normy etyczne lub obyczajowe, osoby odpowiedzialne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności i poniosą konsekwencje łącznie, w przypadku rażących uchybień, z wykluczeniem z szeregów KZP-PTCH.