IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Statut Związku

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Par. 1.

Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej z siedzibą w Warszawie, zwany dalej Związkiem został utworzony na mocy uchwały o jego założeniu, podjętej na Zgromadzeniu Założycielskim w dniu 20 sierpnia 2004.

Par. 2.

Związek jest samorządny i niezależny w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz od związków zawodowych i innych organizacji.

Par. 3.

Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców /Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie niniejszego Statutu.

Par. 4.

Związek ma prawo przystępowania do federacji i konfederacji związków oraz do międzynarodowych organizacji pracodawców.

Par. 5.

1. Związek posiada osobowość prawną.
2. Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą władz Związku jest m. st. Warszawa.
4. Związek ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
5. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej przedstawicieli członków. Do prowadzenia swych spraw Związek może zatrudniać pracowników.

 

krajowy związek pracodawców producentów trzody chlewnej

 

ZARZĄD ZWIĄZKU

     Marian Kapłon - prezes              

wiceprezesi:        

    Grzegorz Brodziak

     Zbigniew Ajchler

     Zygmunt Jodko

     Janusz Wojtczak

     Jerzy Pałubicki

     Romuald Kocęba    

     Jacek Jagiełłowicz 

     Bogusław Strześniewski

KOMISJA REWIZYJNA

przewodniczący:

     Grzegorz Jeleniewski

członkowie:
     Krzysztof Gołębiowski
    Jarosław Sulewski

BIURO ZWIĄZKU

      Aleksander Dargiewicz
     +48 604 905 333
     a.dargiewicz@kzp-ptch.pl
     

     Al. KEN 11 lok. 150,

     02-797 Warszawa

     NIP: 526-28-28-174

     REGON: 015899227

     KRS: 0000218837

     KONTO

 32 1240 1428 1111 0010 6092 5975