IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Statut Związku

Spis treści

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Związku.

Par. 6.

Celami Związku są w szczególności:

 1. Ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władz i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego i związków zawodowych;
 2. Działanie w interesie branży producentów trzody chlewnej, rozumianej jako chów i hodowla trzody chlewnej, zaplecze techniczne, naukowe i handlowe, w szczególności poprzez:
  • Czynny wpływ na kształt i treść tworzonych przez Sejm i Senat RP aktów prawnych oraz tworzonych przez organy administracji państwowej przepisów wykonawczych pośrednio lub bezpośrednio dotyczących członków Związku.
  • Upowszechnianie wśród członków Związku oraz pracowników administracji państwowej i samorządowej informacji o gospodarczych i społecznych skutkach tworzonych aktów prawnych.
  • Kreowanie pozytywnego wizerunku branży w społecznym odbiorze.
  • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy członków Związku.
 3. Występowanie w imieniu i w interesie pojedynczych członków i udzielanie im pomocy w indywidualnych problemach.
 4. Uczestniczenie w kształtowaniu i realizacji zadań społeczno – gospodarczych rozwoju kraju;
 5. Uczestniczenie w integracji rolnictwa polskiego z krajami Unii Europejskiej;
 6. Jednoczenie działań pracodawców polskich.

 Par. 7.

Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Występowanie w imieniu członków do organów władzy i administracji państwowej oraz samorządowej z wnioskami o wydanie lub zmianę aktów prawnych, opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych oraz o załatwianie innych spraw będących przedmiotem zadań Związku.
 2. Ścisłe współdziałanie z właściwymi organami państwowymi i samorządowymi, w szczególności w zakresie tworzenia sprzyjających warunków racjonalnego gospodarowania nieruchomościami rolnymi;
 3. Uczestniczenie na zasadach określonych przepisami prawa w rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w zawieraniu układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień ;
 4. Uczestniczenie w pracach przygotowawczych nad projektami aktów prawnych lub decyzji, o których mowa w punkcie 1, 2 i 3;
 5. Współdziałanie z organizacjami politycznymi, związkami zawodowymi i innymi organizacjami w celu udzielania pomocy w rozwiązywaniu istotnych spraw dotyczących interesów członków Związku;
 6. Upowszechnianie osiągnięć techniki, wymianę doświadczeń technicznych, technologicznych i ekonomicznych.
 7. Organizowanie dla członków Związku i pracodawców rolnych oraz ich pracowników różnego rodzaju form szkolenia.
 8. Prowadzenie własnej działalności wydawniczej dla potrzeb Związku.
 9. Współdziałanie z ośrodkami naukowymi;
 10. Nawiązywanie kontaktów z podobnymi organizacjami w innych krajach.;
 11. Udzielanie pracodawcom rolnym, w szczególności członkom Związku, pomocy prawnej, technicznej i organizacyjnej;

 

 

krajowy związek pracodawców producentów trzody chlewnej

 

ZARZĄD ZWIĄZKU

     Marian Kapłon - prezes              

wiceprezesi:        

    Grzegorz Brodziak

     Zbigniew Ajchler

     Zygmunt Jodko

     Janusz Wojtczak

     Jerzy Pałubicki

     Romuald Kocęba    

     Jacek Jagiełłowicz 

     Bogusław Strześniewski

KOMISJA REWIZYJNA

przewodniczący:

     Grzegorz Jeleniewski

członkowie:
     Krzysztof Gołębiowski
    Jarosław Sulewski

BIURO ZWIĄZKU

      Aleksander Dargiewicz
     +48 604 905 333
     a.dargiewicz@kzp-ptch.pl
     

     Al. KEN 11 lok. 150,

     02-797 Warszawa

     NIP: 526-28-28-174

     REGON: 015899227

     KRS: 0000218837

     KONTO

 32 1240 1428 1111 0010 6092 5975