IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Statut Związku

Spis treści

ROZDZIAŁ III
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

Par. 8.

 1. Członkostwo w Związku jest dobrowolne i w niczym nie ogranicza samodzielności członków Związku.
 2. Członkowie Związku dzielą się na:
  • a. Zwyczajnych,
  • b. Wspierających
  • c. Honorowych
 3. Członkami zwyczajnymi mogą być wszyscy pracodawcy (w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy), to jest osoby prawne, fizyczne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej zajmujące się chowem lub hodowlą trzody chlewnej. 
 4. Członkiem zwyczajnym Związku może być przedsiębiorca lub grupa przedsiębiorców na swym najwyższym poziomie wewnętrznego zintegrowania. Oznacza to, że podmiot o organizacji wielozakładowej lub grupa składająca się z podmiotów mających samodzielny byt prawny, jednakże powiązana organizacyjnie, kapitałowo lub personalnie może zostać przyjęta do Związku jako jeden członek zwyczajny i w efekcie może dysponować jednym głosem.
 5. Członkiem wspierającym Związku może być osoba fizyczna, prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej udzielający znaczącej pomocy finansowej lub usługowej Związkowi. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi lub podmiotami nie posiadającymi osobowości prawnej działają w Związku za pośrednictwem swych upoważnionych przedstawicieli.
 6. Członkiem honorowym Związku, za jego zgodą, może zostać osoba fizyczna, prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, która swym działaniem i autorytetem wybitnie wspiera cele i działania Związku. Członkowie honorowi nie mają obowiązku uiszczania składek członkowskich. Mogą oni uczestniczyć w posiedzeniach organów Związku z głosem doradczym.
 7. Pracodawca staje się członkiem zwyczajnym Związku z chwilą akceptacji przez Zarząd, w formie uchwały, jego deklaracji przystąpienia do Związku. Procedura ta nie dotyczy pracodawców, którzy wypełnili deklarację członkostwa na Zgromadzeniu Założycielskim.
 8. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia do Związku służy odwołanie do Zjazdu Związku złożone w formie pisemnej za pośrednictwem Zarządu, nie później niż na miesiąc przed Zjazdem Związku. Zjazd rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.

Par. 9.

Członkowie Zwyczajni Związku mają prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Związku przy czym prawa wyborcze nie przysługują tym członkom, którzy zalegają z płatnością składek przez ponad 3 miesiące;
 2. Uczestniczenia w Zjeździe Związku.
 3. Przedkładania właściwym władzom Związku wniosków i postulatów dotyczących spraw będących przedmiotem działania Związku;
 4. Korzystania z pomocy i doradztwa Związku w granicach jego statutowej działalności;
 5. Korzystania z innych form pomocy i usług w zakresie spraw prowadzonych przez Związek.

Par. 10.

Członkowie Zwyczajni Związku są zobowiązani:
1. Dbać o dobro i rozwój Związku;
2. Brać czynny udział w realizacji zadań Związku;
3. Przestrzegać postanowień Statutu Związku;
4. Uiszczać na rzecz Związku składki członkowskie, których wysokość i terminy płatności określa Zjazd Związku.

Par. 11.

 1. Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:
  • a. – wystąpienia,
  • b. – wykluczenia,
  • c. – skreślenia z listy członków.
 2. Wystąpienie członka Związku następuje na podstawie pisemnej rezygnacji z członkostwa.
 3. Wykluczenie ze Związku następuje na mocy uchwały Zarządu Związku w przypadku nie wykonywania lub naruszania obowiązków statutowych, wszczególności w przypadku opóźnienia w zapłacie składek przekraczającego 6 miesięcy. Wykluczony ma prawo do pisemnego odwołania się do Zjazdu Związku, złożonego nie później niż na miesiąc przed Zjazdem Związku. Uchwała Zjazdu Związku dotycząca rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.
 4. Skreślenie członka Związku z listy członków następuje:
  • a. w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w razie ich likwidacji lub utraty statusu pracodawcy w rozumieniu Art. 3 Kodeksu Pracy.
  • b. W przypadku osób fizycznych w razie śmierci lub utraty statusu pracodawcy.

 

krajowy związek pracodawców producentów trzody chlewnej

 

ZARZĄD ZWIĄZKU

     Marian Kapłon - prezes              

wiceprezesi:        

    Grzegorz Brodziak

     Zbigniew Ajchler

     Zygmunt Jodko

     Janusz Wojtczak

     Jerzy Pałubicki

     Romuald Kocęba    

     Jacek Jagiełłowicz 

     Bogusław Strześniewski

KOMISJA REWIZYJNA

przewodniczący:

     Grzegorz Jeleniewski

członkowie:
     Krzysztof Gołębiowski
    Jarosław Sulewski

BIURO ZWIĄZKU

      Aleksander Dargiewicz
     +48 604 905 333
     a.dargiewicz@kzp-ptch.pl
     

     Al. KEN 11 lok. 150,

     02-797 Warszawa

     NIP: 526-28-28-174

     REGON: 015899227

     KRS: 0000218837

     KONTO

 32 1240 1428 1111 0010 6092 5975