IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Statut Związku

Spis treści

ROZDZIAŁ IV

Władze Związku

Par. 12.

 1. Władzami Związku są:
  • a. – Zjazd Związku,
  • b. – Zarząd Związku,
  • c. – Komisja Rewizyjna.
 2. Członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być osoby fizyczne, które mają prawne umocowanie do reprezentowania członków związku, lub osoby fizyczne – członkowie związku.
 3. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
  • a. Utraty członkostwa w Związku
  • b. Upływu kadencji
  • c. Utraty umocowania do reprezentowania członka Związku.
  • d. Zrzeczenia się członkostwa w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej,
  • e. Nie uzyskania absolutorium,
  • f. Odwołania przez Zjazd Związku.

 

krajowy związek pracodawców producentów trzody chlewnej

 

ZARZĄD ZWIĄZKU

     Marian Kapłon - prezes              

wiceprezesi:        

    Grzegorz Brodziak

     Zbigniew Ajchler

     Zygmunt Jodko

     Janusz Wojtczak

     Jerzy Pałubicki

     Romuald Kocęba    

     Jacek Jagiełłowicz 

     Bogusław Strześniewski

KOMISJA REWIZYJNA

przewodniczący:

     Grzegorz Jeleniewski

członkowie:
     Krzysztof Gołębiowski
    Jarosław Sulewski

BIURO ZWIĄZKU

      Aleksander Dargiewicz
     +48 604 905 333
     a.dargiewicz@kzp-ptch.pl
     

     Al. KEN 11 lok. 150,

     02-797 Warszawa

     NIP: 526-28-28-174

     REGON: 015899227

     KRS: 0000218837

     KONTO

 32 1240 1428 1111 0010 6092 5975