IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Statut Związku

Spis treści

A. ZJAZD ZWIĄZKU

Par. 13.

 1. Zjazd Związku jest najwyższą władzą Związku
 2. Zjazd Związku stanowią wszyscy członkowie Związku.
 3. Członek może brać udział w Zjeździe Związku osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
 4. Członek zwyczajny posiada jeden głos na Zjeździe Związku.
 5. Zjazd Związku może być Zwyczajny lub Nadzwyczajny.
 6. Zwyczajny Zjazd Związku zwoływany jest przez Zarząd raz w roku.
 7. Zarząd może zwołać Nadzwyczajny Zjazd Związku z własnej inicjatywy, jak również zobowiązany jest zwołać ten Zjazd Związku na wniosek Komisji Rewizyjnej lub ¼ liczby członków zwyczajnych Związku.
 8. Jeżeli po 14 dniach od złożenia wniosku przez Komisję Rewizyjną lub ¼ członków zwyczajnych Związku, Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zjazdu Związku, to zwołuje go Komisja Rewizyjna Związku.
 9. O czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Związku, Zarząd powiadomi pisemnie członków Związku najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem Zjazdu Związku. Zawiadomienie powinno być wysłane członkowi związku listem poleconym lub, za jego pisemną zgodą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 10. Zjazd Związku jest zdolny do podejmowania prawnie skutecznych uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych. Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej.
 11. Jeżeli prowadzący Zjazd Związku stwierdzi brak wymaganej większości, wówczas kolejny Zjazd Związku, za zgoda zwołującego, odbywa się w drugim terminie, to jest po godzinie po pierwszym terminie, już bez potrzeby zgromadzenia ½ liczby członków zwyczajnych. Nie dotyczy to przypadków określonych w paragrafie 27.
 12. Prowadzącym Zjazd Związku, do momentu wyboru innego prowadzącego, jest Prezes Zarządu lub w przypadku jego nieobecności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Par. 14.

W Zjeździe mogą uczestniczyć zaproszeni przedstawiciele organów władz i administracji państwowej oraz samorządowej, związków zawodowych, związanych z branżą firm nie zrzeszonych w Związku oraz innych organizacji politycznych, naukowych i gospodarczych.

Par. 15.

Do kompetencji Zjazdu Związku należy w szczególności:

 1. Ustalanie kierunków działalności Związku.
 2. Uchwalanie zmian Statutu.
 3. Uchwalanie programu działalności Związku.
 4. Wybór i odwołanie Prezesa, Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu.
 5. Wybór i odwołanie Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej Związku.
 6. Nadawanie tytułu honorowych Członków Związku.
 7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 8. Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną dotyczących pracy Związku.
 9. Zatwierdzanie planów pracy i projektu planu finansowego przedłożonego przez Zarząd Związku
 10. Udzielanie absolutorium Zarządowi Związku. Absolutorium udzielone może być całemu zarządowi lub jego poszczególnym członkom.
 11. Udzielenie absolutorium Komisji.
 12. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.
 13. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Związku i rozdysponowania jego majątku oraz powoływanie i odwoływanie likwidatora lub likwidatorów.
 14. Ustalanie zasad tworzenia i korzystania z funduszy Związku.
 15. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 16. Określanie ramowych warunków płacy i pracy na których Zarząd Związku może zatrudniać pracowników.
 17. Nadzór nad właściwym wykonywaniem przez Związek jego zadań statutowych.

 

krajowy związek pracodawców producentów trzody chlewnej

 

ZARZĄD ZWIĄZKU

     Marian Kapłon - prezes              

wiceprezesi:        

    Grzegorz Brodziak

     Zbigniew Ajchler

     Zygmunt Jodko

     Janusz Wojtczak

     Jerzy Pałubicki

     Romuald Kocęba    

     Jacek Jagiełłowicz 

     Bogusław Strześniewski

KOMISJA REWIZYJNA

przewodniczący:

     Grzegorz Jeleniewski

członkowie:
     Krzysztof Gołębiowski
    Jarosław Sulewski

BIURO ZWIĄZKU

      Aleksander Dargiewicz
     +48 604 905 333
     a.dargiewicz@kzp-ptch.pl
     

     Al. KEN 11 lok. 150,

     02-797 Warszawa

     NIP: 526-28-28-174

     REGON: 015899227

     KRS: 0000218837

     KONTO

 32 1240 1428 1111 0010 6092 5975