IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Statut Związku

Spis treści

B. ZARZĄD ZWIĄZKU

Par. 16.

Zarząd Reprezentuje Związek i kieruje działalnością Związku w zakresie określonym przez Statut oraz uchwały Zjazdu Związku.

Par. 17.

 1. Zarząd Związku składa się z 3 do 9 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów, wybieranych przez Zjazd Związku w głosowaniu tajnym, przy czym pierwszy Zarząd Związku wybrany zostaje w głosowaniu jawnym. 
 2. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata a każdego następnego cztery lata i wygasa z chwilą przyjęcia przez Zjazd Związku sprawozdania z działalności Zarządu za ostatni rok urzędowania.
 3. W przypadku wystąpienia wakatu na stanowisku Prezesa, Zarząd wybierze nowego Prezesa spośród swego składu, do czasu najbliższego Zjazdu.

Par. 18.

Do zadań Zarządu Związku należy w szczególności:

 1. Kierowanie pracą Związku w okresie między Zjazdami Związku oraz wykonywanie uchwał Zjazdu;
 2. Rozpatrywanie i załatwianie wniosków zgłoszonych przez członków Związku;
 3. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach objętych działalnością Związku;
 4. Przygotowanie materiałów analitycznych i opinii w sprawach będących przedmiotem działania Związku;
 5. Opracowanie i przedstawianie Zjazdowi planów pracy i projektu planu finansowego;
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków Związku;
 7. Rozporządzanie majątkiem Związku.
 8. Prowadzenie innych spraw zleconych przez Zjazd Związku;
 9. Coroczne składanie przed Zjazdem sprawozdania ze swojej działalności.
 10. Przyjmowanie i zwalnianie pracowników Związku oraz określanie warunków ich pracy i płacy w ramach określonych przez Zjazd Związku.
 11. Rozstrzyganie spraw spornych między członkami Związku.

Par. 19.

 1. Do reprezentacji Związku upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. Do zaciągania w imieniu Związku zobowiązań przekraczających jednorazowo 10.000 złotych konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu podjęta bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

Par. 20.

1. Zarząd Związku obraduje stosownie do potrzeb jednak nie rzadziej niż cztery razy do roku.
2. Na wniosek członka związku odpis protokołu z posiedzenia Zarządu Zarząd wysyła listem poleconym w terminie 30 dni od dnia posiedzenia.

Par. 21.

Uchwały Zarządu Związku są podejmowane w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów i są ważne jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

krajowy związek pracodawców producentów trzody chlewnej

 

ZARZĄD ZWIĄZKU

     Marian Kapłon - prezes              

wiceprezesi:        

    Grzegorz Brodziak

     Zbigniew Ajchler

     Zygmunt Jodko

     Janusz Wojtczak

     Jerzy Pałubicki

     Romuald Kocęba    

     Jacek Jagiełłowicz 

     Bogusław Strześniewski

KOMISJA REWIZYJNA

przewodniczący:

     Grzegorz Jeleniewski

członkowie:
     Krzysztof Gołębiowski
    Jarosław Sulewski

BIURO ZWIĄZKU

      Aleksander Dargiewicz
     +48 604 905 333
     a.dargiewicz@kzp-ptch.pl
     

     Al. KEN 11 lok. 150,

     02-797 Warszawa

     NIP: 526-28-28-174

     REGON: 015899227

     KRS: 0000218837

     KONTO

 32 1240 1428 1111 0010 6092 5975