IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Statut Związku

D. KOMISJA REWIZYJNA

Par. 22.

 1. 1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru nad działalnością Związku.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego, wybieranych przez Zjazd Związku w głosowaniu tajnym, przy czym pierwszy skład komisji rewizyjnej wybierany jest w głosowaniu jawnym. Kadencja pierwszej Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata a każdej następnej cztery lata i wygasa z chwilą przyjęcia przez Zjazd Związku sprawozdania z działalności Komisji za ostatni rok urzędowania.
 3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  • a. kontrola całokształtu działalności Związku pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i uchwałami władz Związku;
  • b. kontrola przestrzegania zasad gospodarowania funduszami i majątkiem Związku;
  • c. zgłaszanie Zarządowi uwag i wniosków w sprawie działalności Związku;
  • d. składanie corocznych sprawozdań na Zjeździe ze swej działalności;
  • e. zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

Par. 23.

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Na wniosek członka związku odpis protokołu z posiedzenia Komisji Komisja wysyła listem poleconym w terminie 30 dni od dnia posiedzenia.

Par. 24.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.

 

krajowy związek pracodawców producentów trzody chlewnej

 

ZARZĄD ZWIĄZKU

     Marian Kapłon - prezes              

wiceprezesi:        

    Grzegorz Brodziak

     Zbigniew Ajchler

     Zygmunt Jodko

     Janusz Wojtczak

     Jerzy Pałubicki

     Romuald Kocęba    

     Jacek Jagiełłowicz 

     Bogusław Strześniewski

KOMISJA REWIZYJNA

przewodniczący:

     Grzegorz Jeleniewski

członkowie:
     Krzysztof Gołębiowski
    Jarosław Sulewski

BIURO ZWIĄZKU

      Aleksander Dargiewicz
     +48 604 905 333
     a.dargiewicz@kzp-ptch.pl
     

     Al. KEN 11 lok. 150,

     02-797 Warszawa

     NIP: 526-28-28-174

     REGON: 015899227

     KRS: 0000218837

     KONTO

 32 1240 1428 1111 0010 6092 5975