IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Statut Związku

Spis treści

D. KOMISJA REWIZYJNA

Par. 22.

 1. 1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru nad działalnością Związku.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego, wybieranych przez Zjazd Związku w głosowaniu tajnym, przy czym pierwszy skład komisji rewizyjnej wybierany jest w głosowaniu jawnym. Kadencja pierwszej Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata a każdej następnej cztery lata i wygasa z chwilą przyjęcia przez Zjazd Związku sprawozdania z działalności Komisji za ostatni rok urzędowania.
 3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  • a. kontrola całokształtu działalności Związku pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i uchwałami władz Związku;
  • b. kontrola przestrzegania zasad gospodarowania funduszami i majątkiem Związku;
  • c. zgłaszanie Zarządowi uwag i wniosków w sprawie działalności Związku;
  • d. składanie corocznych sprawozdań na Zjeździe ze swej działalności;
  • e. zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

Par. 23.

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Na wniosek członka związku odpis protokołu z posiedzenia Komisji Komisja wysyła listem poleconym w terminie 30 dni od dnia posiedzenia.

Par. 24.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.

 

krajowy związek pracodawców producentów trzody chlewnej

 

ZARZĄD ZWIĄZKU

     Marian Kapłon - prezes              

wiceprezesi:        

    Grzegorz Brodziak

     Zbigniew Ajchler

     Zygmunt Jodko

     Janusz Wojtczak

     Jerzy Pałubicki

     Romuald Kocęba    

     Jacek Jagiełłowicz 

     Bogusław Strześniewski

KOMISJA REWIZYJNA

przewodniczący:

     Grzegorz Jeleniewski

członkowie:
     Krzysztof Gołębiowski
    Jarosław Sulewski

BIURO ZWIĄZKU

      Aleksander Dargiewicz
     +48 604 905 333
     a.dargiewicz@kzp-ptch.pl
     

     Al. KEN 11 lok. 150,

     02-797 Warszawa

     NIP: 526-28-28-174

     REGON: 015899227

     KRS: 0000218837

     KONTO

 32 1240 1428 1111 0010 6092 5975