IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej (KZP-PTCH) powstał w 2004 roku. Zrzesza w swoich szeregach czołowych producentów trzody chlewnej w Polsce oraz podmioty wspierające ten sektor produkcji. Wśród nich znajdują się wytwórnie pasz, producenci i dystrybutorzy infrastruktury produkcji, firmy weterynaryjne, farmaceutyczne i biotechnologiczne.

Potencjał zrzeszonych producentów utrzymujących łącznie ponad 180.000 macior, co przekłada się na roczną produkcję 4,5 mln szt. prosiąt i tuczników wzmocniony jeszcze przez instytucje wspierające sprawia, że Związek tworzy silną reprezentację całej branży i posiada szeroki mandat do występowania w jej imieniu na forum krajowym i międzynarodowym.

Związek jest podmiotem niezależnym od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i innych organizacji. Swoją działalność finansuje wyłącznie ze składek i darowizn członkowskich.

Na czele Związku stoi 9 - osobowy Zarząd, który ma za zadanie koordynacje realizacji podstawowych celów wśród których najistotniejsze znaczenie mają:

• ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów administracji państwowej oraz innych podmiotów zewnętrznych;
• czynny wpływ na kształt i treść tworzonych aktów prawnych oraz przepisów wykonawczych dotyczących członków Związku;
• upowszechnianie informacji o gospodarczych i społecznych skutkach tworzonych aktów prawnych;
• kreowanie pozytywnego wizerunku branży;
• dbałość o systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy członków;
• występowanie w imieniu i w interesie pojedynczych członków i udzielanie im pomocy w indywidualnych problemach.

Ponadto nasz związek jest członkiem Federacji Związków Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych co pozwala mu także na zajmowanie stanowiska odnośnie pozostałych aspektów polskiego rolnictwa. Do niewątpliwych osiągnięć w tej dziedzinie możemy zaliczyć zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego skutkujące wykreśleniem z ustawy o nawozach i nawożeniu zapisu o obowiązku stosowania sztywnych przykryć do zbiorników na gnojowicę. Uprawomocnienie się tego zapisu doprowadziłoby co likwidacji wszystkich towarowych ferm trzody chlewnej w kraju, co zresztą było oczywistą intencją ustawodawcy.

Aktywnie uczestniczymy w integracji rolnictwa polskiego z krajami Unii Europejskiej. Podjęliśmy współpracę ze związkami branżowymi producentów trzody chlewnej działającymi w takich krajach jak: Dania, Holandia i Niemcy.

Po kilku pierwszych przypadkach wystąpienia w kraju ASF zorganizowaliśmy konferencję z udziałem najwybitniejszych autorytetów naukowych w tej dziedzinie, która pozwoliła na określenie niezbędnych działań do skutecznego zwalczenia ASF. Postulaty, pod którymi podpisali się przedstawiciele całego sektora produkcji i przetwórstwa wieprzowiny, konsekwentnie kierowaliśmy do trzech kolejnych premierów rządu polskiego.

Wykorzystujemy każdą możliwą okazją aby unaocznić administracji państwowej, politykom oraz samorządom zaniedbania w zwalczaniu ASF oraz możliwych konsekwencji dalszych postępów infekcji.

Dla swoich członków związek stanowi rzeczywistą platformę do wymiany doświadczeń i praktyk produkcyjnych, praktycznie codziennego wglądu do tematyki poruszanej w publikacjach branżowych oraz pozyskania aktualnych informacji na temat sytuacji rynkowej w kraju oraz za granicą.

Wyrazem tego obszaru działania są dedykowane członkom Związku cotygodniowe publikacje danych rynkowych dotyczących cen trzody i zbóż na najbardziej cenotwórczych rynkach w Europie.

Jako jedyny związek branżowy od niemal półtora roku staramy się zwrócić uwagę wszystkich zainteresowanych stron na kolejne zagrożenie dla produkcji trzody chlewnej w naszym kraju, którym jest epidemiczna biegunka świń (PED).

Zorganizowaliśmy w maju 2015 roku międzynarodową konferencję, na której światowej klasy specjaliści z USA przedstawili poziom zagrożenia związany z eskalacją tej choroby na danym obszarze gospodarczym oraz co najważniejsze wskazali na efektywne sposoby prewencji.

Jednym z najważniejszych elementów warunkujących długoterminowy rozwój produkcji trzody chlewnej, zwłaszcza wobec narastającego zagrożenia ASF i PED, jest bioasekuracja rozumiana jak zbiór procedur i praktyk zapobiegających bądź ograniczających ekspozycję stada na czynniki chorobotwórcze. W celu zwrócenia uwagi na ten problem Związek w 2015 roku opublikował i przeprowadził szeroką dystrybucję polskiej wersji broszury pt. „Bioasekuracja świń i ochrona fermy trzody chlewnej” opracowaną przez naukowców z Uniwersytetów w Iowa i Nebrasce.

Publikacja ta jest wyjątkowa, bowiem obejmuje wszystkie aspekty związane z zasadami bioasekuracji i stanowi cenne źródło praktycznych informacji dla osób związanych z produkcją i przetwórstwem trzody chlewnej.

Związek poświęca wiele uwagi kreowaniu pozytywnego wizerunku branży w społecznym odbiorze. Reagujemy na wszelkie przejawy niewłaściwej oceny wpływu produkcji trzody chlewnej na środowisko naturalne.

Zdecydowanie przeciwstawiamy się zarzutom, że koncentracja produkcji prowadzi do skażenia odchodami zwierząt pól, rzek i lasów. Bardzo często sytuacja w praktyce jest zupełnie inna, często to właśnie duże, profesjonalnie zarządzane gospodarstwa przykładają ponadprzeciętną wagę do spełnienia restrykcyjnych standardów ekologicznych.

Korzystając z własnych doświadczeń oraz publikacji naukowych, danych statystycznych, obowiązujących aktów prawnych i innych dostępnych opracowań eksperci Związku przygotowali publikację pod przewrotnym tytułem „Nie dla ferm trzody chlewnej?” przedstawiając merytoryczny pogląd na aspekty związane z ochroną środowiska, dobrostanem zwierząt i bezpieczeństwem żywności w gospodarstwach towarowych.

Związek prowadzi również aktywną działalność w przestrzeni internetowej. Strona internetowa www.kzp-ptch. pl stanowiąca z jednej strony płaszczyznę dyskusyjną dla zrzeszonych członków w postaci dedykowanego forum, z drugiej daje możliwość odwiedzającym zapoznania się z publikacjami i nowościami dotyczącymi branży związanej z hodowla trzody chlewnej w Polsce.

 

krajowy związek pracodawców producentów trzody chlewnej

 

ZARZĄD ZWIĄZKU

     Aleksander Dargiewicz - prezes              

 wiceprezesi:        

    Grzegorz Brodziak

     Romuald Kocęba

     Mirosław Dackiewicz

     Mirosław Zachariasz

     Jacek Jagiełłowicz

   

KOMISJA REWIZYJNA

 przewodniczący:

    Grzegorz Jeleniewski

 członkowie:
    Dariusz Jankowiak
    Stanisław Niemyjski

BIURO ZWIĄZKU

      Aleksander Dargiewicz
     +48 604 905 333
     biuro@polpig.pl
     

     ul. Chałubińskiego 8, lok. 22.52A

     00-613 Warszawa

     NIP: 526-28-28-174

     REGON: 015899227

     KRS: 0000218837

     KONTO:  32 1240 1428 1111 0010 6092 5975