IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Trzoda chlewna / zboża (T49)

tuczniki   T43 T44 T45 T46 T47 T48 T49 t/t  
                     
Polska (MRiRW) pln/kg (wbc) kl E 5,54 5,51 5,49 5,50 5,49 5,46 0,00 -0,028 6
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 0,000 4
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg (wbc) 8,30 8,30 8,30 8,30 8,50 8,50 8,50 0,000 4
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg (wbc) 1,27 1,28 1,22 1,13 1,12 1,09 1,07 -0,020 6
                     
                     
prosięta   T43 T44 T45 T46 T47 T48 T49 t/t  
                     
Polska (MRiRW) pln/20kg 176,44 184,44 171,00 165,50 165,89 169,25 0,00 3,360 5
Niemcy (VEZG) €/28kg 28,00 29,00 30,00 31,00 32,50 33,50 34,50 1,000 5
Dania (DANSKE SVINEPROD.) DKK/30kg 235,00 235,00 240,00 250,00 260,00 270,00 280,00 10,000 5
Holandia (VION) €/25kg 20,00 21,00 23,00 25,00 27,50 30,00 32,00 2,500 5
Stany Zjednoczone (USDA) $/18kg 41,21 39,55 40,48 43,41 47,32 52,28 65,18 12,900 5
                     
                     
maciory   T43 T44 T45 T46 T47 T48 T49 t/t  
                     
Niemcy (VEZG) €/kg 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,000 4
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg 6,20 5,90 5,70 5,70 5,50 5,50 5,50 0,000 4
Holandia (VION) €/kg 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg 0,86 0,93 0,95 0,97 0,96 0,96 0,88 -0,083 6
                     
                     
zboża (MRiRW)   T43 T44 T45 T46 T47 T48 T49 t/t  
                     
pszenica kons. pln/t 819 833 830 832 838 832 0 -5,191 6
pszenica pasz. pln/t 814 810 829 835 833 836 0 2,627 5
żyto kons. pln/t 706 712 714 718 715 711 0 -3,926 6
żyto pasz. pln/t 696 703 687 722 725 722 0 -2,518 6
jęczmień kons. pln/t 753 753 753 820 nld 783 0    
jęczmień pasz. pln/t 799 794 804 794 802 812 0 10,038 5
jęczmień brow. pln/t 783 804 778 796 776 807 0 31,464 5
kukurydza pln/t 708 701 712 715 710 698 0 -12,157 6
pszenżyto pln/t 753 762 761 769 767 767 0 0,219 5