IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Trzoda chlewna / zboża (T51)

tuczniki   T45 T46 T47 T48 T49 T50 T51 t/t  
                     
Polska (MRiRW) pln/kg (wbc) kl E 5,49 5,50 5,49 5,46 5,41 5,38 0,00 -0,030 6
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 0,000 4
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg (wbc) 8,30 8,30 8,50 8,50 8,50 8,70 8,50 -0,200 6
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg (wbc) 1,22 1,13 1,12 1,09 1,07 1,02 1,00 -0,020 6
                     
                     
prosięta   T45 T46 T47 T48 T49 T50 T51 t/t  
                     
Polska (MRiRW) pln/20kg 171,00 165,50 165,89 169,25 173,30 167,00 0,00 -6,300 6
Niemcy (VEZG) €/28kg 30,00 31,00 32,50 33,50 34,50 35,50 36,50 1,000 5
Dania (DANSKE SVINEPROD.) DKK/30kg 240,00 250,00 260,00 270,00 280,00 280,00 290,00 10,000 5
Holandia (VION) €/25kg 23,00 25,00 27,50 30,00 32,00 34,00 35,00 2,000 5
Stany Zjednoczone (USDA) $/18kg 40,48 43,41 47,32 52,28 65,18 60,89 67,62 6,730 5
                     
                     
maciory   T45 T46 T47 T48 T49 T50 T51 t/t  
                     
Niemcy (VEZG) €/kg 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,90 -0,040 6
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg 5,70 5,70 5,50 5,50 5,50 5,50 5,30 -0,200 6
Holandia (VION) €/kg 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,91 -0,090 6
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg 0,95 0,97 0,96 0,96 0,88 0,83 0,85 0,014 5
                     
                     
zboża (MRiRW)   T45 T46 T47 T48 T49 T50 T51 t/t  
                     
pszenica kons. pln/t 830 832 838 832 830 0 0 -2,535 6
pszenica pasz. pln/t 829 835 833 836 842 0 0 6,057 5
żyto kons. pln/t 714 718 715 711 725 0 0 13,932 5
żyto pasz. pln/t 687 722 725 722 725 0 0 2,637 5
jęczmień kons. pln/t 753 820 nld 783 802 0 0 18,997 5
jęczmień pasz. pln/t 804 794 802 812 821 0 0 9,135 5
jęczmień brow. pln/t 778 796 776 807 831 0 0 23,850 5
kukurydza pln/t 712 715 710 698 725 0 0 27,105 5
pszenżyto pln/t 761 769 767 767 777 0 0 9,925 5