IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Trzoda chlewna / zboża (T52)

tuczniki   T46 T47 T48 T49 T50 T51 T52 t/t  
                     
Polska (MRiRW) pln/kg (wbc) kl E 5,50 5,49 5,46 5,41 5,38 0,00 0,00 -0,030 6
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 0,000 4
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg (wbc) 8,30 8,50 8,50 8,50 8,70 8,50 8,30 -0,200 6
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 0,000 4
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg (wbc) 1,13 1,12 1,09 1,07 1,02 1,00 0,98 -0,020 6
                     
                     
prosięta   T46 T47 T48 T49 T50 T51 T52 t/t  
                     
Polska (MRiRW) pln/20kg 165,50 165,89 169,25 173,30 167,00 0,00 0,00 -6,300 6
Niemcy (VEZG) €/28kg 31,00 32,50 33,50 34,50 35,50 36,50 36,50 0,000 4
Dania (DANSKE SVINEPROD.) DKK/30kg 250,00 260,00 270,00 280,00 280,00 290,00 0,00 10,000 5
Holandia (VION) €/25kg 25,00 27,50 30,00 32,00 34,00 35,00 0,00 1,000 5
Stany Zjednoczone (USDA) $/18kg 43,41 47,32 52,28 65,18 60,89 67,62 75,10 7,480 5
                     
                     
maciory   T46 T47 T48 T49 T50 T51 T52 t/t  
                     
Niemcy (VEZG) €/kg 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,90 0,90 0,000 4
Dania (DANISH CROWN) DKK/kg 5,70 5,50 5,50 5,50 5,50 5,30 5,10 -0,200 6
Holandia (VION) €/kg 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,91 0,00 -0,090 6
Stany Zjednoczone (USDA) $/kg 0,97 0,96 0,96 0,88 0,83 0,85 0,82 -0,028 6
                     
                     
zboża (MRiRW)   T46 T47 T48 T49 T50 T51 T52 t/t  
                     
pszenica kons. pln/t 832 838 832 830 833 0 0 3,258 5
pszenica pasz. pln/t 835 833 836 842 834 0 0 -7,790 6
żyto kons. pln/t 718 715 711 725 715 0 0 -9,612 6
żyto pasz. pln/t 722 725 722 725 711 0 0 -14,026 6
jęczmień kons. pln/t 820 nld 783 802 801 0 0 -0,429 6
jęczmień pasz. pln/t 794 802 812 821 822 0 0 1,394 5
jęczmień brow. pln/t 796 776 807 831 805 0 0 -26,439 6
kukurydza pln/t 715 710 698 725 715 0 0 -10,025 6
pszenżyto pln/t 769 767 767 777 772 0 0 -5,260 6