IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Instytucje współpracujące

 logo - Instytut Biotchnologii
  • Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego (IBPRS) prowadzi prace naukowe, rozwojowe, wdrożeniowe w zakresie biotechnologii i technologii rolno-spożywczej. Prace te, o ostatecznym aplikacyjnym charakterze, obejmują swym zakresem wiele dyscyplin: mikrobiologię techniczną i mikrobiologię żywności, inżynierię komórkową, inżynierię procesową, chemię i biochemię, technologię żywności oraz żywienie człowieka i dietetykę. Kierunki działalności Instytutu obejmują także wiele branż przemysłu rolno-spożywczego: drożdżownictwo, gorzelnictwo, winiarstwo, octownictwo, browarnictwo, przetwórstwo owoców i warzyw, przetwórstwo i przechowalnictwo zbóż, przetwórstwo ziemniaków i skrobi, piekarskiego i cukierniczego, koncentratów spożywczych, żywności mrożonej i schłodzonej, cukrowniczego, mięsnego i tłuszczowego oraz produkcję mikrobiologicznych preparatów (enzymatycznych, probiotycznych, kultur starterowych i in.).

 

Krajowa Rada Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych

  • Krajowa Rada Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych jest organem doradczym i opiniodawczym dla Oddziału Technologii Mięsa i Tłuszczu wchodzącego w skład struktury organizacyjnej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Zadaniem Krajowej Rady Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych jest opiniowanie ważniejszych problemów związanych z systemem klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych, oceną jego funkcjonowania oraz doradztwem w rozwiązywaniu ważnych przedsięwzięć związanych ze skupem zwierząt rzeźnych.  Krajowa Rada Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych powstała w wyniku realizacji projektu PHARE PL0106.04 pt. „Dostosowanie klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych w systemie EUROP do wymogów Unii Europejskiej" skierowano w dniu 21.10.2004r. do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek o utworzenie Rady Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych. Sekretarz Stanu Jerzy Pilarczyk zaakceptował wniosek i polecił aby ww. Rada jako organ społeczny została powołana przy Instytucie Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. Dyrektor IPMiT Rozporządzeniem Nr 3/2005 z dnia 20 lipca 2005r. powołał Krajową Radę Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych. Protokół z posiedzenia Krajowej Rady Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych z dnia 2.10.2013 można pobrać tutaj.