IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ma na celu ograniczenie liczby gospodarstw niespełniających zasad bioasekuracji. Nowe regulacje mają zapobiec szerzeniu się chorób zakaźnych wśród zwierząt, a w szczególności mają się stać elementem zwalczania ASF w Polsce. Projekt nowelizacji ustawy 11 września 2014 r. został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów i obecnie jest na etapie analizy Komisji Prawniczej Rady Ministrów.

Projekt nowelizacji ustawy jest powiązany z projektem rozporządzenia MRiRW (który jest na ukończeniu) w sprawie wprowadzenia programu bioasekuracji w odniesieniu do ASF. Za opracowanie i nadzór nad wykonaniem programu odpowiedzialny jest Główny Lekarz Weterynarii. W programie zostaną określone wymagania dotyczące bioasekuracji, które mają spełnić gospodarstwa wrażliwe na daną chorobę. Właściciele zwierząt będą mieli 3 miesiące na dostosowanie się do wymagań rozporządzenia. Program ma być realizowany na terenie obszaru z ograniczeniami.

Koszty finansowe związane z wprowadzeniem programu bioasekuracji poniosą posiadacze zwierząt oraz budżet państwa. MRiRW zakłada, że z dalszej produkcji zrezygnują gospodarstwa posiadające mniej niż 50 sztuk świń ze względu na nieopłacalność dostosowania do nowych wymagań. Koszt dostosowania dla gospodarstw posiadających 50-200 sztuk MRIRW szacuje na 33,3 tys zł. Gospodarstwa posiadające 200-500 sztuk będą musiały wydać 37,3 tys. zł, a te powyżej 500 sztuk – 47,7 tys. zł, czytamy w ocenie skutków regulacji do rozporządzenia z dnia 28.08.2014.

Posiadacze zwierząt będą musieli złożyć oświadczenie o niespełnieniu wymogów bioasekuracji i po uzyskaniu decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii (PLW) o uboju zwierząt i zakazu dalszego utrzymywania otrzymają odszkodowanie i rekompensatę. Ci producenci, którzy w terminie nie złożą oświadczenia otrzymają tylko odszkodowanie za prewencyjny ubój bez prawa do rekompensaty z tytułu zakazu utrzymywania świń. Nowe rozporządzenie określi obszar, na którym PLW będzie miał kompetencje do wydawania decyzji administracyjnych w przedmiocie uboju prewencyjnego oraz zakazu utrzymywania zwierząt.

Odszkodowanie będzie przyznawane ze środków budżetu państwa w wysokości ceny rynkowej oszacowanej przez PLW i dwóch rzeczoznawców. Odszkodowanie nie przysługuje w przypadku uchybienia obowiązkowi rejestracji i identyfikacji zwierząt.

Rekompensata również pochodzi z budżetu państwa i przyznawana jest za nieprzerwane nieutrzymywanie zwierząt określone w decyzji ARiMR i jej wartość nie może przekraczać rzeczywistych szkód poniesionych przez posiadacza zwierząt.

Szacowane koszty odszkodowań budżetu Państwa wahają się w przedziale 11,0 – 19,7 miliona złotych, a rekompensat 2,1 – 3,7 miliona złotych. W razie przekroczenia tych limitów stawka za zwierzę ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu zakłada ocena skutków regulacji do projektu ustawy.

pobierz projekt ustawy >