IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń wdraża postanowienia dyrektywy Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającej przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniającej dyrektywę 921119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. WE L 192 z 20.07.2002, str. 27; z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 252).

Zasadnicze zmiany wprowadzone w projekcie rozporządzenia w stosunku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń przedstawiają się następująco:

1) dodano definicję pierwotnego przypadku choroby oraz obszaru skażonego,

2) doprecyzowane zostały przepisy dotyczące ponownego umieszczania zwierząt w gospodarstwie, wyznaczonym jako ognisko choroby,

3) wprowadzono możliwość przeprowadzenia dezynsekcji, a także deratyzacji. W odniesieniu do ASF dezynsekcja jest istotna ze względu na fakt, że wektorem przenoszącym wirusa choroby jest kleszcz z gatunku Omithodorus erraticus.

4) poszerzono katalog środków, stosowanych zarówno w ognisku choroby jak i w utworzonych wokół ogniska choroby obszarach zapowietrzonym i zagrożonym,

5) doprecyzowano przepisy dotyczące odstępstw w przypadku wyznaczenia ogniska choroby w gospodarstwie składającym się z dwóch lub większej liczby odrębnych jednostek produkcyjnych, wskazując elementy konieczne do uwzględnienia przez powiatowego lekarza weterynarii przy przeprowadzaniu analizy ryzyka,

6) w przypadkach gdzie konieczna jest zgoda powiatowego lekarza weterynarii dodano, że warunkiem wydania takiej zgody jest przeprowadzenie analizy ryzyka, która wykaże brak zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa ASF,

7) uszczegółowiono i zmodyfikowano przepisy dotyczące podejrzenia lub wystąpienia ASF u dzików, w szczególności wskazując:

a) zakres danych epizootycznych, jakie powinny zostać zebrane i udokumentowane w każdym przypadku podejrzenia lub wystąpienia choroby u dzików,

b) elementy, jakie należy wziąć pod uwagę przy określaniu obszaru skażonego.

c) środki konieczne lub możliwe do zastosowania w obszarze skażonym,

8) dodano przepisy dotyczące planu zwalczania choroby, przygotowywanego po wystąpieniu pierwotnego przypadku choroby. Plan będzie opracowywany przez Głównego Lekarza Weterynarii i po upływie 90 dni od dnia wystąpienia pierwotnego przypadku choroby przedstawiany Komisji Europejskiej,

9) uszczegółowiono załącznik nr I dotyczący sposobu przeprowadzania czyszczenia i odkażania,

10) uszczegółowiono przepisy, w których konieczne było odwołanie się zgodnie z dyrektywą 2002/60/WE do instrukcji diagnostycznej określonej w decyzji 2003/422/WE z dnia 26 maja 2003 r. zatwierdzającej podręcznik diagnostyczny dotyczący afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. WE L 143 z 11.06.2003, str. 35; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 39. str. 59), co jest istotne dla zapewnienia jednolitych procedur diagnozowania choroby.

pobierz projekt rozporządzenia >