IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Projekt rozporządzenia w sprawie oceny wartości użytkowej i hodowlanej oraz publikowania wyników tej oceny dla świń linii Naima, Gallia, Redone, P76, Neckar i P48

Niniejszy projekt rozporządzenia wprowadza zmiany dotyczące prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej oraz publikowania wyników tej oceny dla świń linii Naima, Gallia, Redone, P76, Neckar i P48.

Decyzjami ministra właściwego do spraw rolnictwa nr 29/99 znak RRt-4100/1/99 z dnia 23 lipca 1999 r. oraz nr 1/2005 znak ZW sdp.s-4100-I/05 z dnia 7 stycznia 2005 r. PEN AR LAN Spółka z o.o. została uznana do prowadzenia rejestrów świń dla linii hodowlanych odpowiednio: Naima, Redone, P 76 oraz Galia i Neckar. W związku z powyższym konieczne było upoważnienie PEN AR LAN Spółka z o.o. do prowadzenia, odpowiednio, oceny wartości hodowlanej i użytkowej dla ww. linii świń hodowlanych Upoważnienie to zostało zawarte w S 2 pkt 13 oraz S 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 317). Zgodnie z tym rozporządzeniem do prowadzenia, odpowiednio oceny wartości hodowlanej i użytkowej świń hodowlanych Naima, Gallia, Redone, P 76 i Neckar, upoważniony jest PEN AR LAN Sp. z o.o. Z dniem 26 sierpnia 2013 r. spółka PEN AR LAN Spółka z o.o. zmieniła nazwę spółki na Choice Genetics Polska Sp. z o.o. Dnia 25 lipca 2014 r. Choice Genetics Polska Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o dokonanie odpowiednich zmian w decyzjach oraz rozporządzeniu w celu ujawnienia nowej firmy spółki. Ponadto Choice Genetics Polska Sp. z o.o. wystąpiła o uznanie jej do prowadzenia rejestru dla linii P48 oraz o rozszerzenie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości hodowlanej i użytkowej dla tej linii.

W interesie PEN AR LAN Spółka z o.o. było ujawnienie zmiany firmy spółki zarówno w odpowiednich decyzjach ministra właściwego do spraw rolnictwa, w szczególności w decyzjach nr 29/99 i nr 1/2005, jak i w ww. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odnośnie do ww. decyzji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stwierdził ich wygaśnięcie, gdyż ich zmiana nie byłaby dopuszczalna ze względu na uchylenie postawy prawnej do wydania tych decyzji. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał nową decyzję, w której uwzględniono żądania ujawnienia zmiany firmy Spółki oraz odpowiedniego uznania w odniesieniu do nowej linii P48, Tym samym Choice Genetics Polska Sp. z o.o. została uznana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją Nr 77/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. do prowadzenia rejestru świń dla linii hodowlanych: Naima, Gallia, Redone, P 76, Neckar i P48. Ponadto, podmiot ten przedłożył, wymagane przepisami ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich dokumenty, tj.: zakres i metodykę prowadzenia oceny wartości hodowlanej i użytkowej świń hodowlanych linii P48. Tym samym spełnił wymagania stawiane podmiotom ubiegającym się o upoważnienie do prowadzenia oceny wartości hodowlanej i użytkowej świń, i z dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia zostanie upoważniony do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia oceny wartości hodowlanej i użytkowej świń dla linii P48.

pobierz projekt rozporządzenia >