IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych.

Projektowane rozporządzenie ma na celu dostosowanie przepisów krajowych do przepisów Unii Europejskiej w zakresie mieszanek paszowych dietetycznych przez wprowadzenie przepisów dyrektywy 2008/38/WE z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiającej wykaz planowanych zastosowań pasz zwierzęcych do poszczególnych potrzeb żywieniowych (Dz. Urz. UE L 62 z 06.03.2008, str. 9, z późn. zm.), która została zmieniona rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1123/2014 z dnia 22 października 2014 r. zmieniającym dyrektywę 2008/38/WE ustanawiającą wykaz planowanych zastosowań pasz zwierzęcych do szczególnych potrzeb żywieniowych (Dz. Urz. UE L 304 z 23.10.2014,str. 81).

Zmieniony rozporządzeniem nr 1123/2014 wykaz pasz odpowiada szczególnym potrzebom żywieniowym świń m.in. takim jak: „Stabilizacja równowagi wodno-elektrolitowej w celu wsparcia czynności trawiennych".

pobierz projekt rozporządzenia >