IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Projekt zmiany ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Projekt zmiany ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zmianami) o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zakłada:

1) podwyższenie wysokości maksymalnych stawek taryfowych, do których stosowana jest dopłata 50% z budżetu państwa,


a) 7 proc. sumy ubezpieczenia – w przypadku ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych,

b) 9 proc. sumy ubezpieczenia – w przypadku ubezpieczenia upraw rzepaku ozimego, warzyw gruntowych, chmielu, tytoniu, drzew i krzewów owocowych lub truskawek,

c) utrzymanie stawki 0,5 proc. sumy ubezpieczenia w przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawiny oraz w wyniku uboju z konieczności.

– jeżeli nastąpi przekroczenie ww. stawek taryfowych ubezpieczenia, dopłaty do składek producentów rolnych będą nadal stosowane do wysokości odpowiednio 7 proc. lub 9 proc. sumy ubezpieczenia;

2) wprowadzenie ubezpieczeń pakietowych, tj. obejmujących wszystkie ryzyka wymienione w art. 3 ust. 1 ww. ustawy lub co najmniej 3 ryzyka;

3) objęcie częściowym dofinansowaniem odszkodowań z tytułu ujemnych skutków przezimowania oraz przymrozków wiosennych.

W świetle proponowanych przepisów w przypadku ustalenia przez producenta rolnego z zakładem ubezpieczeń stawki taryfowej dla uprawy położonej w strefie dużego zagrożenia ryzykiem w wysokości powyżej 7 proc. lub 9 proc. sumy ubezpieczenia producent otrzymałby dopłatę do wysokości stawki taryfowej odpowiednio 7 proc. lub 9 proc. sumy ubezpieczenia, natomiast część składki powyżej tych stawek zapłaciłby producent we własnym zakresie.

pobierz projekt >