IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Konsultacje w spawie dopłat bezpośrednich

MRiRW rozpoczęło konsultacje w spawie dopłat bezpośrednich, które potrwają do 11 lipca br. W ramach dopłat bezpośrednich proponuje się kilka różnych wariantów w zależności od wielkości gospodarstwa.


Wariant A
a. JPO: 110 euro/ha plus płatność za zazielenienie: 74 euro/ha = 184 euro/ha
b. Płatności dodatkowe :
I. Od 5 do 10 ha: 20 euro/ha
II. Od 10 do 30 ha: 80 euro/ha


Wariant B
a. JPO: 110 euro/ha plus płatność za zazielenienie: 74 euro/ha = 184 euro/ha
b. Płatności dodatkowe
I. Od 3 do 10 ha: 26 euro/ha
II. Od 10 do 30 ha: 62 euro/ha


Wariant C
a. JPO: 131 euro/ha plus płatność za zazielenienie: 74 EUR/ha = 205 euro/ha

W wariancie A i B powyżej 30 ha na każdy hektar obowiązywałaby kwota 184 euro/ha. W proponowanych wariantach wyższym wsparciem byłyby objęte tzw. pierwsze hektary – czyli w wariancie A skorzystają na tym gospodarstwa do 83 ha, zaś w wariancie B gospodarstwa do 69 ha. Do takiej powierzchni gruntów dopłaty będą wyższe od stawki średniej, która wyniosłaby 205 euro/ha.

Wariant C wymaga stosowania mechanizmu degresywności, który polega na zmniejszeniu kwoty jednolitej płatności obszarowej przekraczającej 150 tys. EUR o co najmniej 5% nadwyżki kwoty tej płatności ponad 150 tys. EUR. Państwo członkowskie może zdecydować o zwiększeniu odsetka redukcji ponad wskazany, minimalny poziom 5%, a także ustanowić kolejne, wyższe progi kwotowe, dla których zróżnicowany zostanie poziom redukcji.

Pozostawienie zapisów wariantu C w takiej formie pozwoli politykom na dowolne manipulowanie stawkami w zależności od koniunktury politycznej.
Niestety w ramach płatności związanych z produkcją projekt nie przewiduje żadnych dopłat związanych z odbudową stada trzody chlewnej w Polsce.

 

pobierz matriał MRiRW do konsultacji >

pobierz matraiał MRiRW z konferencji prasowej >