IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw trafił do Sejmu 1 lipca 2014. Został on przygotowany przez PSL i bazuje na kilku istotnych elementach:

1. Pośrednictwo ANR w obrocie gruntami rolnymi.

Przeniesienie własności nieruchomości rolnej na podstawie umowy sprzedaży odbywałoby się za pośrednictwem ANR, która w imieniu i na rzecz zbywcy oferowałaby ją do sprzedaży za ustaloną z nim cenę. Dopiero jeśli Agencja nie znajdzie chętnego, sprzedający będzie mógł zbyć ją samodzielnie w ciągu okresu 1 roku. Po tym okresie ponownie będzie niezbędne pośrednictwo ANR. Jeżeli pośrednictwo ANR w sprzedaży nie wyłoniło nabywcy, ANR może złożyć zbywcy ofertę nabycia nieruchomości rolnej po zaproponowanej przez nią cenie.

Pośrednictwo to jednak byłoby wyłączone, gdy własność nieruchomości rolnej albo jej część miałaby być przeniesiona na rzecz rolnika indywidualnego na powiększenie gospodarstwa rodzinnego, osoby bliskiej zbywcy, członka spółdzielni produkcji rolnej, jednostki samorządu terytorialnego lub skarbu państwa.

Jeżeli cena zbycia odbiega o więcej niż 20% od średniej ceny średniej publikowanej przez ANR dla danego regionu i klasy gleby, Agencja może wystąpić o jej ustalenie przez sąd.

Od 1 maja 2016 roku zagraniczni kontrahenci będą mogli kupować rolną ziemię w Polsce bez specjalnego zezwolenia, ponieważ minie wtedy 12-letni okres ochronny na swobodny obrót ziemią rolną na terytorium Polski. Projekt ten nie zakłada wprost rozwiązań, które wykluczyłyby obcokrajowców, bo to byłoby sprzeczne z prawem UE. Pośrednictwo ANR ma ograniczyć możliwość nabywania ziemi przez obcokrajowców.

Brak wymaganego pośrednictwa ANR przy sprzedaży nieruchomości rolnych stanowi o nieważności tej czynności prawnej.

W przypadku natomiast, gdy przeniesienie własności nieruchomości rolnej lub jej części nastąpi w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży, Agencji Nieruchomości Rolnych będzie przysługiwało prawo do złożenia oświadczenia o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej.

2. Rozdysponowanie gruntów znajdujących się w zasobach ANR.

Grunty, które pozostały z zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych zostaną przeznaczone na powiększenie gospodarstw rodzinnych o wielkości od 1 do 300 hektarów. Właściciele, którzy posiadają większe areały zakupione wcześniej z zasobu skarbu państwa nie będą mogli brać udziału w przetargach. Na wniosek izby rolniczej ANR będzie organizować przetargi ograniczone na powiększanie gospodarstw rodzinnych, dla rolników, którzy minimum pięć lat mieszkają w gminie (nie dotyczy rolników w wieku do 40 lat), na której położone są grunty lub w gminie sąsiedniej. ANR będzie zgłaszała grunty do sprzedaży w danej gminie do miejscowej izby rolniczej. Izba rolnicza poda rolników, których kwalifikuje do nabycia tych gruntów i powiększania gospodarstw rodzinnych.

3. Ograniczenie możliwości sprzedaży gruntów zakupionych z zasobów ANR przez 10 lat.

Rolnicy nabywający ziemię pochodzącą z zasobów skarbu państwa przeznaczoną na powiększenie lub tworzenie gospodarstw rodzinnych, byliby zobowiązani do ujawnienia pochodzenia pieniędzy na ten zakup oraz zobowiązywaliby się do tego, że przez dekadę nie sprzedadzą nabytych gruntów.

4. Stwarzanie prawnych przeszkód nieracjonalnym podziałom gruntów rolnych.

Projektowane przepisy mają na celu przeciwdziałanie rozdrabnianiu gospodarstw rolnych poprzez ograniczenie dopuszczalności przenoszenia własności (sprzedaż, zamiana, darowizna, dożywocie itp.) nieruchomości rolnej jedynie do przypadków, gdy powierzchnia użytków rolnych, które pozostaną własnością zbywcy będzie nie mniejsza niż podstawowa norma obszarowa użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, a zbywane grunty wraz z gruntami nabywcy utworzą bądź powiększą gospodarstwo rolne.

5. Wprowadzenie rejestru nieruchomości rolnych

Rejestr ma być prowadzony przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Rejestr zawiera informacje o nieruchomościach rolnych obejmujące dane właściciela, numery działek rodzaj użytków rolnych i ich powierzchnię, numer księgi wieczystej, datę objęcia nieruchomości rolnej w posiadanie. Wpis nieruchomości rolnej do rejestru, zmiana wpisu do rejestru albo wykreślenie nieruchomości rolnej z rejestru następuje, w drodze decyzji dyrektora oddziału ANR, na wniosek właściciela nieruchomości, posiadacza nieruchomości lub z urzędu. Notariusz ma obowiązek zawiadomić ANR o zawartych umowach przenoszących własność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości rolnych.

Pobierz projekt ustawy >