IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Projekt zmiany ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

W MRiRW został opracowany projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, który został zgłoszony w dniu 22 lipca 2014 r. do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Ww. projekt w dniu 5 sierpnia 2014 r. został wysłany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.
Ww. projekt w 11 września 2014 r. został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Głównym celem powyższego projektu regulacji jest ograniczenie na obszarach objętych ograniczeniami w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, liczby gospodarstw spełniających niskie standardy w zakresie bioasekuracji, co pozwoli na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych zwierząt. Osiągnięciu wymienionego celu ma służyć umożliwienie wprowadzania, w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw rolnictwa odpowiednich programów bioasekuracji opracowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii. W programie takim zostałyby określone standardy bioasekuracji gospodarstw utrzymujących określony gatunek zwierząt.

W projekcie ustawy przewidziano, że w terminie określonym w programie bioasekuracji posiadacz zwierząt z gatunku objętego programem, przebywających w gospodarstwie. które nie spełnia wymagań w zakresie bioasekuracji, mógłby złożyć oświadczenie, że nie spełni w tym gospodarstwie wymienionych wymagań. Powiatowy lekarz weterynarii wydawałby wówczas decyzję nakazującą w tym gospodarstwie zabicie lub ubój zwierząt z gatunku objętego programem i zakazującą wprowadzania do tego gospodarstwa takich zwierząt. W takim przypadku posiadacz zwierząt, który wykonał ww. decyzję, otrzymywałby ze środków budżetu państwa:

a) odszkodowanie za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz
b) rekompensatę za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt, których dotyczył wymieniony zakaz.

Gdyby posiadacz zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie niespełniającym wymagań bioasekuracji nie złożył wymienionego oświadczenia w terminie określonym w programie, powiatowy lekarz weterynarii wydawałby z urzędu decyzję nakazującą w tym gospodarstwie zabicie lub ubój zwierząt z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną i zakazującą wprowadzania do niego takich zwierząt. Posiadaczowi zwierząt przysługiwałoby wówczas ze środków budżetu państwa tylko odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta, nie przysługiwałaby natomiast rekompensata. (informacja MRiRW)

Pobierz projekt >