IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Regulacje odorowe - tym razem w konkluzjach BAT

Konkluzje BAT będą przyjmowane w drodze decyzji Komisji Europejskiej, a następnie publikowane we wszystkich językach urzędowych UE i będą wprost obowiązującymi normami prawnymi we wszystkich krajach wspólnoty. Projekt konkluzji BAT będzie omawiany na spotkaniu Technicznej Grupy Roboczej ds. najlepszych dostępnych technik w Sewilli w dniach 17-21 listopada br. Dyskusja będzie m.in. dotyczyła odorów emitowanych z ferm trzody chlewnej i drobiu, które podlegają pozwoleniom zintegrowanym.

Ujęcie subiektywnych odczuć zapachowych w formie obiektywnych i właściwych w każdych warunkach standardów i procedur jest zadaniem bardzo złożonym. Budzą one również wiele wątpliwości również natury ekonomicznej w sytuacji już ogromnego obciążenia producentów trzody chlewnej wymogami dotyczącymi ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.

Naszym zdaniem nowe regulacje powinny być nastawione przede wszystkim na zapobieganie uciążliwości poprzez wyznaczenie odpowiednich wymogów technicznych dla budynków i planowanie przestrzenne oraz wprowadzać zasady postępowania ograniczających oddziaływanie odorowe istniejących i nowych obiektów.

Wprowadzenie zakazu lub ograniczenia prowadzenia działalności produkcyjnej w wyniku subiektywnych odczuć sensorycznych grupy pomiarowej nie tylko ograniczy konkurencyjność podmiotów z UE w stosunku do podmiotów zewnętrznych, ale może prowadzić do powstania praktyk korupcyjnych.

Stworzenie możliwości składania skarg ograniczających lub uniemożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem produkcji trzody chlewnej i drobiu, szczególnie tam, gdzie następuje zmiana charakteru miejscowość (np. na letniskową) będzie wywoływało konflikty społeczne i naruszy wcześniej nabyte prawa rolników.

Propozycje regulacji stanowią fragmentaryczne podejście do problemu emisji odorów występującego na terenach wiejskich i mało zaludnionych, obejmujące tylko mały wycinek gospodarki. Wprowadzają rozwiązania dyskryminujące wybrane branże w stosunku do innych, których działalność również związana jest z oddziaływaniem odorowym.

Nowe inwestycje mogą zostać narażone na poważne opóźnienia ze względu na zbyt duże uprawnienia lokalnej społeczności do wpływania na powstawanie i kontrolę instalacji. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę brak doświadczeń personelu gmin związanych ze skomplikowaną naturą problemu odorowego.

Regulacje prawne dotyczące odorów powinny być wprowadzane z dużą rozwagą i dotyczyć wszystkich branż. Dlaczego autorzy projektu zauważyli problem odorowy tylko w przypadku ferm trzody chlewnej i drobiu?