IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Konkluzje BAT - harmonogram

Konkluzje BAT

Ustawa z 10 czerwca o zmianie ustawy Prawo ochrony srodowiska została przyjęta z uzględnieniem dokumentów referencyjnych BREF, dla których zostaną przyjęte tzw. konkluzje BAT stanowiące wyciąg z BREFu i zawierające najistotniejsze jego elementy. Konkluzje BAT będą przyjmowane w drodze decyzji Komisji Europejskiej, a następnie publikowane we wszystkich językach urzędowych UE i będą wprost obowiązującymi normami prawnymi, a zatem zyskają rangę aktu prawnego obowiązującego we wszystkich krajach wspólnoty. W związku z tym określone w nich wielkości, parametry itp. będą stanowiły obowiązującą normę prawną tj. będą stanowić podstawę do ustalenia warunków pozwolenia zintegrowanego, a wielkości w nich określone nie będą mogły zostać przekroczone. Konkluzje BAT jako decyzja Komisji Europejskiej jest aktem wiążącymi w całości (nie mogą zatem być wykonywane w sposób niekompletny, selektywny, bądź częściowy) i obowiązują bez potrzeby stosowania aktów wykonawczych, a tym samym nie ma konieczności wprowadzania jakichkolwiek dodatkowych regulacji prawnych w tym zakresie tak na poziomie krajowym, jak i europejskim.

Ustawa przewiduje analizę warunków wszystkich pozwoleń zintegrowanych niezwłocznie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT, lecz nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji pod kątem dostosowania do wymogów dyrektywy IED (art. 215 POŚ). Hodowcy, którzy nie wyrażą zgody na zmianę w pozwoleniach zintegrowanych i dostosowanie się do wymogów dyrektywy utracą pozwolenia zintegrowane i będą musieli zakończyć prowadzenie działalności. Ustawa określa 4 letni okres dostosowawczy do nowych przepisów od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT dotyczących danej instalacji.

Ustawa nie precyzuje czy wystarczy, że stosowana jest jedna technika BAT czy też można na hodowcę nałożyć wszystkie potencjalne wymienione techniki w danym zakresie. Rolnik powinien wybrać jedną z technik BAT do stosowania i nie powinien zmuszany przez urzędników do stosowania kilku technik jednocześnie.

Harmonogram prac nad konkluzjami BAT (na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Środowiska).

  • Biuro IPPC pracuje intensywnie oceniając uwagi przesłane do Draftu nr 2 BREFu IRPP. Według stanu na początek czerwca, udało im się przeanalizować i ocenić 2/3 spośród wszystkich przekazanych uwag;
  • Można więc przypuszczać, że po wakacjach pojawi się obszerna tabela zawierająca stanowisko Biura IPPC odnośnie każdej z uwag. Na tej podstawie zostanie również przygotowany tzw. background paper (BP) zawierający propozycje Konkluzji BAT.
  • Dokument ten będzie podstawą ostatniego spotkania Technicznej Grupy Roboczej (TGR), które jest wstępnie planowane na trzeci kwartał br.
  • Podsumowanie uwag oraz BP po ich publikacji Ministerstwo przekaże do konsultacji.
  • Wychodząc z założenia, że ostatnie posiedzenie TGR odbędzie się np. w listopadzie można pokusić się o stwierdzenie, że w marcu lub kwietniu BREF IRPP byłyby przedłożony pod opinię Forum art. 13 IED a następnie w okolicach czerwca może dojść do głosowania nad Konkluzjami BAT.
  • Jeżeli głosowanie będzie pomyślne to w sierpniu - wrześniu 2015 r., Konkluzje IRPP zostaną opublikowane w dzienniku urzędowym UE.
  • Od tego czasu będzie 4 lata na dostosowanie instalacji do wymagań zawartych w Konkluzjach BAT.

Aktualizowana na bieżąco lista dokumentów referencyjnych BAT dostępna jest w języku angielskim pod adresem: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/IRPP_D2_082013online.pdf