IMG 3554 2  IMG 6019 filtered  Obraz 185  Obraz 133

        

Genomowa selekcja na wydajność zużycia paszy świń

Dla producentów trzody chlewnej koszt paszy stanowi największą pozycję wśród wszystkich kosztów produkcji. Lepsze wykorzystanie paszy przez zwierzęta jest ważnym narzędziem dla firm genetycznych stanowiącym podstawę ich konkurencyjności i sukcesu. W przeszłości tradycyjne metody oceny wartości hodowlanej bazowały na informacji pochodzącej z wydajności rodziców ocenianego osobnika oraz oceny wydajności własnej. Jednakże ocena tradycyjnymi metodami napotyka na pewne ograniczenia w doskonaleniu genetycznej efektywności wykorzystania paszy ponieważ pomiary wydajności fenotypowej są kosztowne i dlatego przeprowadzane są tylko na części wyselekcjonowanych osobników. Szacowanie genomowej wartości hodowlanej (GEBV – genomic estimated breeding value) ) wykorzystuje dużą liczbę genetycznych markerów znajdujących się w genomie i w niedalekiej przyszłości poprawi dokładność oceny wartości hodowlanej zwierząt. Zaawansowana technologia genomowa w powiązaniu z nowoczesną metodyką statystyczną stwarza dla hodowców świń nowe możliwości tworzenia programów hodowlanych.

Sukces genomowego program doskonalenia świń zależy dokładności szacowania GEBV, co wiąże się z liczbą zwierząt o znanym genotypie i wydajności fenotypowej. Stosunkowo wysoki koszt genotypowania w przeliczeniu na zwierzę ogranicza masowe komercyjne zastosowanie tej metody. Obecnie obiecującą technologią staje się imputacja, która wykorzystuje statystyczne metody do przewidywania sekwencji genotypu na podstawie obecności alleli innych genów. Imputacja pozwala na włączenie większej liczby zwierząt do oceny GEBV po znacznie niższych kosztach. Ostatnie badania nad szacowaniem GEBV dla zużycia paszy potwierdzają dużo wyższą dokładność oceny efektywności wykorzystania paszy w stosunku do tradycyjnych metod. Doskonalenie wartości hodowlanej metodą GEBV na poziomie stad zarodowych ma znaczący wpływ na wydajność produkcji w stadach towarowych i staje się ekonomicznie uzasadnioną metodą na obniżania kosztów paszy w produkcji towarowej.

na podst: Global Techical Report Genesus Inc.